Tags » Lakshmi

Sit Next to Me

Hullo, my tempted readers.

Today I am featuring Lakshmi, Milk Tea, Avenge, NACH, Bellarose and Fayded @ Cosmopolitan.

I am wearing hair from Lakshmi. It includes three sizes and the color HUD. 199 more words

Jazzlife Renaissance :: Emcee Eats Presents 'Lakshmi'

One of my alltime favorite central Texas creative minds is emcee eats, hands down.  Dude is an amazing painter and an unparalleled wordsmith.  Whenever he drops new music, it’s all hands on deck, as it deserves attention each and every time.   75 more words

Chief

Etthire navarathnadaruthi

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

MADHWA

Arathi maduvevu lakshmi devige

ಆರತಿ ಮಾಡುವೆವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||ಪ||
ಸಾಯಕ್ಕ ಧೇಯಕ್ಕಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಸೋಮಕಾಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಭುಂಜಿಸುತಿರಲು
ರಾಜನರಸಿ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಳು||೧||

ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೋಗಲು
ಅಡವಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಶಿಶು ಪೆತ್ತು ವನಕೆ ನಡೆದಳು||೨||

MADHWA

USE YOUR MONEY PROPERLY – DON’T SPEND IT ON SENSE ENJOYMENT

By His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Without artha, without money, how can we live? That is also explained here, nārthasya dharmaikāntasya kāmo lābhāya hi smrtah… 563 more words

Hare Krishna

Not interested in marriage, says HOT Lakshmi Rai

Lakshmi Rai, who is popular for item songs in ‘Sardaar Gabbar Singh’ and ‘Khaidi No 150’, says she has perfect bikini body. “It is tough to maintain such physique,” she commented, hinting that she would continue wearing two-piece bikini for screen. 58 more words

News

Lakshmi Sthavaraja

ಹರಿಯರಸಿ ಸಿರಿನೀನೆ ಸರ್ವದ
ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ
ಹರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೊಡೆಯೊಳೊಪ್ಪುತಕಾಲದೇಶದಲಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರ್ಯನುಜ್ಞದಿ
ಹರಿಯ ಸೇವಾನಿರುತಗೈಯುತ
ಹರಿಯ ಪದಕೆ ನೀಡಿ ಸುಖಿಸುವ ಶಿರಿಯೆ ವಂದಿಪೆನು ||1||

ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಸರಸಿಜಾಂಡವ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರಿಯ ತೆರದಲಿ
ಹರಿಯ ಮನಕತಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯವ
ಹರಿಯ ಚಿತ್ತನುಕೂಲಮಾಡುತ
ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ
ಹರಿಯನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ನಿನ್ನನು ಸ್ತುತಿಪೆನನವರತ ||2||

ಹರಿಯ ರಮಣಿಯೆ ಹರಿಯ ಜ್ಞಾನವ
ಹರಿಯ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ಹರಿಯ ವಲ್ಲಭೆ ತೋರೆ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೇ
ಹರಿಯ ಮೂರುತಿ ನೆನಹನಿತ್ತೂ ಪೊರಿಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ ||3||

ಹರಿಯ ಹೃದಯದಲಿದ್ದ ತೆರದಲಿ
ಶಿರಿಯೆ ಎನ್ನಯ ಸದನ ಮಧ್ಯದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ನೆÀಲಸೀ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಹರಿಯ ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆ ಗೋಸುಗ
ಪರಮ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತದಿ
ಹರಿ ವಿಭೂತಿಜ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯೆನ್ನ ||4||

ಹರಿಯ ಮಾನಿನಿ ಸಕಲ ಸಂಪದ
ಹರಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಯಿತ್ತು ನೀನೇ
ಹರಿಯ ಸೇವೆಯ ಗೈಸಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ಸಂತತ
ಬೆರೆತು ಮನೆಯಲಿ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯ
ಕರೆದು ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||5||
ಹರಿಯ ಸಹ ವೈಕುಂಠಲೋಕದಿ
ಇರುವೊ ತೆರದಲಿ ಎನ್ನ ಸದನದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿದ್ದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಿನದಿನದಿ
ಹರಿಯ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನರುಹಿ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಸಂಗದಲಿ ಹರಿದಾಸನೆನಿಸೆನ್ನ ||6|

ಹರಿಯು ಜನಕನು ಜನನಿ ನೀನೇ
ಶಿರಿಯನಿತ್ತೂ ಪಾಲಿಸೆಂದೆನು
ಹರಿಯ ಮಂದಿರವೆನಿಪ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಹರಿಯ ಗೂಡ್ಯನುದಿನದಿ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ರೂಪವ ತೋರಿ ಭಾಗ್ಯವ
ಕರದಿ ನೀಡಿಪರಿಯಲೆನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||7||

ಹರಿಯ ಪದಸಂಜಾತವಾದಾ
ಧರಣಿಮಂಡಲ ಶಿರಿಯೆ ನಿನಗೇ
ಅರಸನಾಗಿಹ ಹರಿಯಗೂಡಿ ನಿಧಿಯನೀಡಮ್ಮ
ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಭಾಗ್ಯನೀಡುವ
ಪರಮ ಶಕುತಿಯು ನಿನಗೆ ಇರುವುದು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ||8||

ಹರಿಗೆ ಅರಸೀ ಎನಿಪ ನಿನ್ನನು
ಸರಸಿಜಾಸನ ರುದ್ರಶಕ್ರರು
ಪರವiಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿನಿಜಗತಿಯ
ತ್ವರದಿ ಸೇರಿದ ಶ್ರುತಿಯವಾರ್ತೆಯ
ಕರಣದಿಂದರಿತೀಗ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕಮಲವ ಮನದಿಸಂತತ ಭಜಿಪೆಕಲ್ಯಾಣಿ ||9||

ಮಾಧವನ ಮನಪ್ರೇಮ ಮಾನಿನಿ
ಸಾದರದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಧನಗಳ
ಯಾದವೇಶ ಸುಧಾಮದ್ವಿಜವರಗಿತ್ತ ತೆರದಂತೆ
ಮೋದ ಮನದಲಿ ಸಾಂದ್ರಸುಖಮಯ
ಬೋಧಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ವೇದಗಮ್ಯನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸು ವೇದಕಭಿಮಾನಿ ||10||

ಉದಿತಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಭಾಸಳೆ
ಬಿದುರಮಂಡಲ ಜೈಪ ವದನೆಯೆ
ಮದನಮೂರುತಿ ಕೋಟಿನಿಭ ಲಾವಣ್ಯಪೂರಿತಳೇ
ಪದುಮನಯನಳೆ ನಾಸಚಂಪಕ
ಭಿದುರಫಲಕ ಸುಫಾಲ ಕುಂತಳ
ಮದನಕಾರ್ಮುಕ ಪುಬ್ಬುಯುಗಳವು ಕರುಣಯುಗ ಶೋಭೆ ||11||

ಕದಪು ಕನ್ನಡಿ ಕುಮುದ ಕುಟ್ಮಲ
ರದನಪಂಕ್ತಿಯು ರಕ್ತ ಓಷ್ಟವು
ಚರುರೆಯಾನನ ಮಂದಹಾಸವು ಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕೆಯು
ಉದಯ ತಾಮ್ರಲಲಾಟ ಶೊಭಿತೆ
ಒದಗಿ ರಾಜಿಪ ಭೃಂಗಕುಂತಳೆ
ಉದಕ ಬಿಂದುಗಳೆಂಬೊ ಬೈತಲೆ ಮುತ್ತುರಾಜಿತಳೆ ||12||

ಮುದ್ದು ಚುಬಕವು ಕಂಬು ಕಂಧರ
ಪೊದ್ದುಕೊಂಡಿಹ ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವವು
ಎದ್ದು ತೋರುತ ಕರಿಯ ಕರತೆರ ತಾವೆ ಶೋಭಿಪವೊ
ಮುದ್ರರತ್ನಾಂಗುಳಿಯ ಸಂಘದಿ
ಪೊದಿದ್ಹಸ್ತದ್ವಯವು ಶೋಭಿಪ
ಪದ್ಮಕಟ್ಮಗಳೆನಿಸಿ ಸೇವಕಗಭಯ ನೀಡುವವು ||13||

ಭಕ್ತಜನತತಿ ಪ್ರೇಮವಾರಿಧೆ
ಭಕ್ತಜನ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ
ಭಕ್ತಜನದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಯೆ ನಮಿಪೆÉನನವರತ
ಲಕುಮಿ ಕ್ರಮುಕ ಸುಕಂಠದಲಿ ಶ್ರೀ –
ರೇಖ ಶೋಭಿತೆ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯದಿ
ಮುಕುತ ಹಾರಾವಳಿ ಸುಶೋಭಿತೆ ಪರಮಮಂಗಳಳೆ ||14||

ನಿನ್ನದಾಸನ ಮಾಡೆ ಲಕುಮಿಯೆ
ಘನ್ನತರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ
ಚೆನ್ನವಾಗೀ ನೀಡಿ ಎನ್ನಯ ಸದನದೊಳಗಿದ್ದೂ
ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡಗೊಡಿ ದಿನದಿನ
ಎನ್ನ ಕೈಯಲಿ ಪೂಜೆ ಗೊಳುತಾ
ನಿನ್ನ ರೂಪವ ತೋರಿ ಪಾಲಿಸು ಪಾಲಸಾಗರಜೆ ||15||
ಮಾತೆ ನಿನ್ನಯ ಜಠರಕಮಲ ಸು –
ಜಾತನಾಗಿಹ ಸುತನ ತೆರದಲಿ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಗಳನಿತ್ತುನಿತ್ಯದಲಿ
ನೀತ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ
ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆ ನೀಯೆನ್ನ ||16||

MADHWA