Legjislacioni tatimor

përbëhet nga:
a) marrëveshjet ndërkombëtare, që Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Organet e qeverisjes vendore, apo institucione të tjera qendrore apo vendore nënshkruajnë me shtete të tjera, apo institucione qendrore apo vendore të atyre shteteve, me kusht që këto marrëveshje të jenë të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë; 95 more words