Tags » Life Of Pi

Brandon and Pao's visit to Taiwan parts 5 and 6 // Road trip to KENTING 墾丁 & LIFE OF PI Beach!

Hello, all!

During episode 5, we leave Tainan and head to Kaohsiung where we rent a car and head down south to Kenting. We have an amazing sunset view at a little ocean facing coffee shop in Pingtung County. 89 more words

Taiwan

Review: Life of Pi by Yann Martel

I came to the conclusion the other day that I kind of miss being in high school. I was an especially angsty teen so I was far too concerned about AP classes, unrequited crushes, and the general awkwardness that is being 15 years old to have any appreciation for just how awesome high school was, but in retrospect it was great. 516 more words

Reviews

การเดินทางของ พาย พาเทล (Life of Pi)

ผู้เขียน: ยานน์ มาร์เทล (Yann Martel)
ผู้แปล: ตะวัน พงศ์บุรุษ

เรื่องราวนี้ชวนคิดเรื่องความเชื่อของมนุษย์ทั้งในแง่ความหมายของศรัทธาที่มีต่อศาสนา และความเชื่อถือต่อเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อ นอกจากนั้นยังสะท้อนกลับไปยังตัวผู้เล่าด้วย ว่าในฐานะที่เป็นผู้เล่าสามารถเล่าสิ่งที่ประสบมาหรือได้ฟังมาได้ซื่อตรงแค่ไหน

เรื่องแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกเป็น ‘หมายเหตุของผู้เขียน’ ซึ่งเป็นส่วนกำหนดทิศทางทั้งหมดของเรื่องราวนี้ ว่าเรื่องราวที่จะได้รับรู้ต่อไปนี้นำไปสู่อะไร จะกระตุกความคิดผู้อ่านในแง่ใด ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นโครงอันแข็งแกร่งของเรื่อง เป็นตัวกำหนดรูปแบบการนำเสนอ กำหนดภาษาและกำหนดประเด็น

ส่วนที่สองพาไปรู้จัก ‘พาย’ ตั้งแต่ความคิดความเชื่อและประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่วัยเด็ก ทำหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวทั้งหมด ส่วนนี้จึงเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลของการดูแลสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ ข้อมูลของศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ แต่ก็ไม่ได้บรรยายแบบทื่อตรงเหมือนหนังสือเรียน แต่จะเติมใส่ในรูปแบบเหตุการณ์และภาษาที่ออกจากปากผู้เล่าเรื่อง และยังมีการหยอดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ผู้อ่านกระหายและติดตามเรื่องราวต่อไป

ส่วนที่สามเป็นเหตุการณ์หลังจากเรืออับปาง เนื่องจากรูปแบบการนำเสนอนั้นไม่ได้เรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบเนียนนัก อาจเพราะตั้งใจให้คล้ายกับการถอดคำพูดมาจากการสัมภาษณ์ จึงทำให้เข้าเรื่องเปลี่ยนประเด็นได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างบรรยากาศหรืออธิบายให้มากความ ในช่วงต้นจะเน้นไปที่เหตุการณ์เฉพาะหน้า ตามด้วยการเอาชีวิตรอดและความเป็นอยู่ กระทั่งสถานการณ์ต่างๆเริ่มอยู่ตัวจึงเดินเรื่องต่ออีกครั้ง

ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสั้นๆแต่เป็นส่วนที่คลี่คลายเรื่องราว และขณะเดียวกันก็ขมวดปมความคิดทิ้งท้ายให้ผู้อ่านขบคิดใช้วิจารณญาณ แต่ไม่ได้นำประเด็นศรัทธาในศาสนาที่ปลุกปั้นมาตั้งแต่ต้นมารวบไว้ด้วย แต่หากตรึกตรองให้ถ้วนถี่ก็จะพบว่าแต่ละศาสนาก็มีเรื่องเล่าของตนเอง อยู่ที่จะเลือกเชื่อเรื่องเล่าไหน และเรื่องเล่าที่ถูกใจก็จะได้พื้นที่ความเชื่อและความศรัทธาไปครอง

cover

ความรู้สึก

Reinventing Pondicherry

Winds of hope and change appear to be sweeping the skyline of Pondicherry these days.

Here is my humble take on what the denizens of this quaint little territory can wish for by way of reinventing Pondicherry. 469 more words

A Vibrant Life!

No Man Is An Island

I do appreciate that my interpretations of the photo challenges set by The Daily Press may appear a little random to the casual observer but I can assure you that I do have a process.  467 more words