Tags » Logo

Dzetcube

Hi, my name is Dzikri Fudholi

Originally, ‘Dzetcube’ is my Rubik’s cube sticker brand. But now, I want to make it as a professional designer brand. 110 more words

Logo

The Fruit of the Spirit (LOGO: Bible NT)

LOGO: Bible NT

Galatians (Gàlàtɨ́yàbhá ɨ) 5:22-23

22 Dɨ, lòꞌwa dóro Tɨrɨ́ Lólo dré adrélé ꞌòle ꞌàle móndɨ́ ɨ léna dhɨ ɨ, kònɨ ꞌɨ: lèle, arɨ́, tà kɨ̀drɨ́kɨ̀drɨ, togó vwàvwà, togó dóro, tà dóro ꞌòma, tà kaꞌìkaꞌì, 27 more words

Bible

The Armor of God (LOGO: Bible NT)

LOGO: Bible NT

Ephesians (Èfésòbhá ɨ) 6:10-18

10 Kùdù ro dhɨ, mɨ̀ kàdré rìnyi ró Mírì na, ɨ̀ndɨ̀ akódhɨ nɨ rìnyí kàdrɨ̀ lavúlé dhɨ na. 457 more words

Bible

God's Love (LOGO: Bible NT)

LOGO: Bible NT

John (Yòwánɨ̀) 3:16

16 Tàko ko, Gìká dré móndyá wä́yi bvò àdhya kɨ lèle tò dhɨ sè dhɨ, afè áyɨ Mváagó àlo kwákwá dhɨ, kɨtswálé dhya ángùdhi adrélépi akódhɨ nɨ kaꞌì dhɨ kòdràró nyo ko, be ró dhɨ, kàdréró lɨ́drɨ̀ kóná vésè kólyá dhɨ ɨ́be.

Bible

The Beatitudes (LOGO: Bible NT)

LOGO: Bible NT

Matthew (Màtáyò) 5:3-12

3 «Kólénzé móndyá adrébhá àyɨ kɨ no lemerè ro àyɨ kɨ togó na dhɨ ɨ dré. Tàko ko, Òpɨ̀ bhù àdhya àyɨkya ꞌɨ! 300 more words

Bible

The Lord's Prayer (LOGO: Bible NT)

LOGO: Bible NT

Matthew (Màtáyò) 6:9-13

9 Dɨ ásà dhɨ, mɨ̀ kàdré tà zi Gìká tí kònɨ̀nɨ: ‹Àma kɨ Atá bhù na dhɨ, lè móndyá wä́yi dhɨ ɨ̀ kònì dhɨ, mɨ Gìká lólo ꞌɨ dhɨ be. 132 more words

Bible