NO timek ti pagisabaran: nabangag a nabukel, agal-allangugan iti kinatinggaw iti nagdakkel a timek… kasla nagdakkel a tao. Mailadawan nga agtayag iti 6’, addaan iti nasippukel a bagi. 3,544 more words