Tags » Main

eTwinning-յան նախագիծը՝ Դիջիթեքի հայտ

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի սովորողները մասնակցում են “Grandma’s stories-2080” նախագծին: Նախագծի նպատակն է, որ սովորողները ստեղծագործեն, պատմվածքներ և հեքիաթներ հորինեն: Ըստ փուլերից մեկի պահանջների, յուրաքանչյուր մասնակից երկրի սովորող պետք է ձայնագրեր իր տատիկի իր իսկ մայրենի լեզվով պատմած հեքիաթը, աուդիոֆայլ ստեղծեր, իսկ հետո այդ ձայնագրության հիման վրա ֆիլմ ստեղծեր: Ֆիլմը պետք է պարունակեր ձայնագրությունն ու հեքիաթի անգլերեն թարգմանված տեքստը:

Այսպիսով, նախագծի առաջին փուլի արդյունքում մենք ունեցանք ընտանեկան հեքիաթների փոքր ժողովածու:

Main

Navajo Stew

Ingredients

 • 2 Tbsp. oil
 • 2 cups chopped onion
 • 3 garlic cloves
 • 1 tsp. salt
 • 1 bell pepper
 • 1 Tbsp. cumin
 • 2 tsp. coriander
 • 4 cups sweet potatoes…
 • 98 more words
Main

The long walk home.....

Deep in thought as you walk home….through the wintery cold …it is the long walk home….

Hair: No. Match No. Religion (On9)
Mesh Head:  44 more words

Great Deals

Laying down to sleep....

Time to relax and unwind and drift off into the land of nod in your own princess bedroom available from Nomi at the latest round of the season’s story…hurry before the current round closes its doors… 125 more words

Great Deals

Winter Curry

Ingredients

 • 3 Tbsp. oil
 • 1/2 tsp. black mustard seeds
 • 2 cups chopped onion
 • 3 garlic cloves
 • 1 tsp. salt
 • 1 tsp. ginger
 • 2 tsp. cumin…
 • 128 more words
Main

Thai Vegetable Curry

Ingredients

 • 1 Tbsp. oil
 • 1.5 cups chopped onion
 • 2 garlic cloves
 • 1 tsp. salt
 • 1 tsp. ginger
 • 1 cup water
 • 4 cups peeled and cubed sweet potatoes…
 • 121 more words
Main

BBQ Bean Soup

Ingredients

 • 2 Tbsp. oil
 • 2 cups chopped onion
 • 1 cup chopped celery
 • 4 cloves minced garlic
 • 1 tsp. salt
 • 1 diced bell pepper
 • 2 Tbsp. chipotle peppers in adobo sauce…
 • 114 more words
Main