Tags » Milena Agus

จากดวงจันทร์

“…ความถวิลหาก็เป็นเรื่องเศร้า แต่ก็มีความสุขเจือบ้างเหมือนกัน..”

เล่มบาง ๆ แต่บรรจุมุมมองต่อความรักไว้มากมาย พวกเธอทุกคนเหมือนล้วนมาจากดวงจันทร์ แปลกแยก น่าสงสาร และต่างก็มี “สิ่งหลัก” ของตัวเอง อืม ความรักนั่นละ

ปกติจะไม่ค่อยอินเรื่องรักใคร่ ยิ่งรักเพ้อคลั่งแบบย่า แต่เรื่องนี้กลับทำให้เราชอบได้ คงด้วยสำนวนผู้แปล จังหวะแบบเรื่องเล่า อึดอัด ขมอมหวาน แต่ก็ซื่อตรงจนไม่อยากตัดสินการกระทำของย่าหรือว่าใคร

นี่อ่านจบก็คิดอยู่นะว่าตัวเองก็น่าจะมาจากดวงจันทร์เหมือนกัน แต่คงไม่ใช่ดวงเดียวกับย่าหรอก

Book

FROM THE LAND OF THE MOON (Mal de pierres, France, 2017)

 Greetings again from the darkness. Director Nicole Garcia (The Adversary, 2002) takes the best-selling novel from Milena Agus and harkens back to good old-fashioned movie melodrama – with a French twist. 426 more words

Drama

Cagliari-New York e non solo

Una notte in piacevole compagnia la mia. La scrittura della Agus mi ha conquistata leggendo Mentre dorme il pescecane e mi è sempre piaciuta. È uno dei miei appuntamenti letterari fissi, di quelli che mi fanno uscire dalla pigrizia. 15 more words

Unica