Tags » Murugan

A spiritually progressive world government is needed

Report by Janegan

Hindu Aaiyyanists worldwide know that it is time for the progressive parts of this planet to form a Universal World Government based on true spirituality and love. 684 more words

News

SKC - Sep 02, 2016

நறுக்கென்று தலை  குட்டி

நல்லன பல புகட்டி

கருக்கலில் எனை எழுப்பி

கடமைகள் பல செய்யும்

பொறுப்பினைத் தந்து

புடமிட்ட எந்தன் அன்னை

எருக்கிலை ஏந்தல் பெருமை

என்னுள்ளே பதிக்க

செருக்கொன்றும் இன்றி

சிந்தை இவண் ஒடுக்கி

உருக்கியே எந்தன் உள்ளம்

ஒருநிலைப் படுத்தி

அருத்தித்து ஆனைமுகன்

அடியினைப் பணிவேனே!

மரிப்பேனோ இவ்வுலகில் மானிடா?

மனதுவந்து ஒருதாய் கருத்

தரிக்கில் அவள் வயிற்றில்

தளிர்ப்பேனோ? அன்றி

உரித்திவ் வுடலை மெல்ல

உயிரும் பிரிய தலை

விரித்தாடும் அகந்தை

விடுவேனோ? வீணுடல்

எரித்தபின் இறைவன் தாள்

இணைவேனோ? வேலை

தரித்தானை நாடித்

தவித் திருந்தேனே!

ThaniPadal

Aug 31, 2016

Rali:

சந்திரசே கர்போல்

      நமக்கும் கவிதைகள்

சந்தமாய் வந்துவிழ

      வேண்டுமென ஆறுமுகக்

கந்தவேளை வேண்டுவோம்

      நாம்.

Rali:

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #4:

ஆவணிய விட்டங்

      கழித்தெட்டாம் நாளிலே

தேவகி மைந்தன்

      யசோதா வளர்நந்தன் 7 more words

Rali

Aug 30, 2016

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #3:

பதினொன்றாம் நாள்பெரு

      மாளுக் குமையின்

பதிக்கோ பதின்மூன்றாம்

      நாள்.

(ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா!)

SKC:

அத்தத்தில் பத்தில்

அவதரித்த சேயன் அன்னை

முத்தத்தில் நனைத்து உச்சி

முகர்ந்த பாலன் 18 more words

Rali

SKC - Aug 24, 2016

தமிழை உணர்ந்து

தமிழில் எழுது நீ

உமிழும் சொல்லும்

உணர்வாய் எழுது

அமிழ்தில் தோய்த்து

அனைத்தும் எழுதென

உமையாள் புதல்வன்

உளத்தே பணிக்க

அமைவாய் அவன் தன்

அடியைப் பணிந்து

சுமையாம் வாழ்க்கைச்

சுகந்தனைத் துறந்து

நமனுக்கு அஞ்சி

நல்லன பயின்று

அமையா அந்த

அனுபவம் வேண்டி மனத்

திமிரை அகற்றி

தினமும் தொழுது

எமையாள் முருகன்

இளையோன் தன்னை

சிமிழாம் மனதில்

சிறைப் பிடித்தேனே!

அந்தகனைக் கண்டு

அஞ்சி நடுங்கி

சொந்தமதைத் துறந்து

சுற்றம் மறந்து

இந்த இப்பிறவி

இடரின்றி அளித்த

கந்தவேளை எண்ணி

களித்திருப்பேனே!

ஆயர் குலத்தவன்

ஆவினம் மேய்த்தவன்

சேயாய் இருந்தும்

சித்து விளையாட்டில்

மாயை புரிந்தவன்

மதுராவைக் காத்தவன்

தாயைக் காக்க

தன் மாமனை சாய்த்தவன்

ஓயவே உளங் கொண்டு

ஒரு கையில் தலைவைத்து நாகப்

பாயினில் படுத்தவன்

பலராமன் இவன் மூத்தவன்

மாயக் குழல் கொண்டு

மங்கையரை ஈர்த்தவன்

தீயென சுட்டெரித்த

தீவினை தீர்க்க கர்ணன்

சாயுமக் காலத்தில்

சமர்க் களத்தில் நின்று

மாய உருக் கொண்டு

மருகி அவன் முன் சென்று

தா எனக் கேட்டு அவன்

தன் வினை தீர்த்தவன் தன்னைத்

தாயென நினைந்து

தம் முலைப்பால் சோர

ஓயாத பெரும் பசுக்கள்

உடனிருக்க காத்தவன்

தாயத்தில் ஆடியவர்

தம் கதையை முடித்தவன்

நேயத்தே எம்மை

நிதமிங்கு காப்பவன் அவன்

மாயத்தை எண்ணி

மருகி நின்றேனே!

Vishnu

Pithan - Aug 22, 2016

பித்தன் 13.

பாலையில் ஓர் சோலையுண்டு

பாழ்நிலத்தில் நீருமுண்டு

காலையில் ஓர் மாலையுண்டு

கையிலேந்தி நாமம் சொல்ல வேலையின்றி

திரியாமல் வேலவனைச்

சரணடைவாய்.

ThaniPadal

Sathish - Aug 03, 2016

மணி வாசகம் – 6

கறை படிந்த கரம்

முறை பிறண்ட பதம்

கணம் மிகுந்த சிரஸ்

தூள் சுமந்த மனஸ்

பொறாமை கொண்ட விழி

ராஜ தந்திரச் சொல்

காண்பாயோ கந்தா!

நீ வேய்ந்த விதையொன்று

போய் சேர்ந்த நிலை இன்று

என் செய்வேன்….

உணர்ந்தேன் அழுதேன்

நின் சரண் புகுந்தேன்

மனமிரங்கி….

குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே!!!

ThaniPadal