Tags » Naga

Bicol Escapade: Naga, Caramoan, Legazpi, Misibis Bay 6d5n

Happy 3rd Anniversary to us! Yep! It’s that time of year again when we take a trip to celebrate.

For this year, we decided to go to Bicol Region for 6 days and 5 nights. 1,791 more words

Travel

The Armor of God (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

Ephesians (Ephesamai) 6:10-18

10 Kanamboga, Rapiu tu khat thiulujiu pagu pumtan pen gasu naliu pumtan thiu lulo.

11 Naliuniu Satan gu paru kasabotu sun-ngamlu raleng, Tingwang ripuan hina piululo. 127 more words

Bible

The Lord is my Shepherd (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

Psalms (Tathoilui) 23

1 Rapiu hai atu khuanpao-e; Iniu lunibo hina machang bamme.

2 Paniu atu madiakbo piuriang-liga jukhai bi-e, khatdi tadui kawibo ajaiga jukhai bi-e. 75 more words

Bible

God's Love (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

John 3:16

16 Palamra Tingwang niu kadihpiri haitu haijiukha kungbo donniu panah pumlibo situ pikhai bide, sichiujiu patu malum lumai hina shaimakjiu tingtheng karingbo daolura leng-e.

Bible

The Beatitudes (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

Matthew 5:3-12

3 “Hiupuina ga sonne chiujiu kasi maise san wi-e; palamra tinggen gu Chawangdihse paliu gu-e!

4 “Chunsa jengsajiu bammaise san wi-e; palamra Tingwang niu paliutu pijiu amankhai bine! 118 more words

Bible

The Ten Commandments (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

Exodus (Tadpadbo) 20:3-17

3 “Atu makbo kaki ratu kahum mane.

4 “Tinggen gadi, kadihpiri gadi, tadui lungga tadi naliuniu charameng dam mane. 168 more words

Bible

The Lord's Prayer (LIANGMAI, NAGA: Bible)

LIANGMAI, NAGA: Bible

Matthew 6:9-13

9 Sijengniu haichiu khenglo: ‘Tinggen lam bambo aliu Piu, Nazan masanbo thiumilo;

10 Nawangdih wangkiubo thiulo; Tinggen lam nachunbo kum, kadih gadi nachunbo thiulo. 34 more words

Bible