Tags » Nagarjuna

Chương 05: Quán Lục Chủng, Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng

03/07/2010

LONG THỌ BỒ TÁT Nāgārjuna
TRUNG LUẬN Mādhyamaka-Sāstra
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Việt dịch THÍCH NỮ CHÂN HIỀN
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Hà Nội PL.  2,488 more words

Long Thọ

Chương 04: Quán Ngũ Ấm, Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng

03/07/2010

LONG THỌ BỒ TÁT Nāgārjuna
TRUNG LUẬN Mādhyamaka-Sāstra
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Việt dịch THÍCH NỮ CHÂN HIỀN
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Hà Nội PL.  2,473 more words

Long Thọ

Chương 03: Quán Lục Tình, Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng

03/07/2010

LONG THỌ BỒ TÁT Nāgārjuna
TRUNG LUẬN Mādhyamaka-Sāstra
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Việt dịch THÍCH NỮ CHÂN HIỀN
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Hà Nội PL.  1,763 more words

Long Thọ

Chương 02: Quán Khứ Lai, Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng

03/07/2010

LONG THỌ BỒ TÁT Nāgārjuna
TRUNG LUẬN Mādhyamaka-Sāstra 
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Việt dịch THÍCH NỮ CHÂN HIỀN
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Hà Nội PL.  5,083 more words

Long Thọ

Lời Của Dịch Giả, Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng 

03/07/2010

TRUNG LUẬN Màdhyamaka-Sāstra
LONG THỌ BỒ TÁT Nàgàrjuna
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Hà Nội PL.  4,966 more words

Long Thọ

Trung Luận – TN Chân Hiền/Nguyên Chứng

03/07/2010

TRUNG LUẬN Màdhyamaka-Sāstra
LONG THỌ BỒ TÁT Nàgàrjuna
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư CƯU-MA-LA-THẬP Kumārajīva
Việt dịch THÍCH NỮ CHÂN HIỀN… 442 more words

Long Thọ

Another Side of Ramgopal Varma | Emotional Side Of Ramgopal Varma

Ram Gopal Varma Addressing to controversial it is a movie or any it a religion, cast, terrorism on any matter definitely he’ll put his way of the mark on the issues.Rama Gopal Varma, recently he tweeted about the Akhil first look of “HELLO movie”, Hello this is a mother f**** mindblowing poster this is the Ram Gopal Varma style for responding. 105 more words