Tags » Nagarjuna

Manam Movie 1 Year Special Videos

Manam Movie 1 Year Special Videos, Manam Movie Deleted Scenes, Manam Movie Making Video, Manam Movie Akhil Special Interview,
Manam 1 Year Videos, ANR, Nagarjuna, Naga Chaitanya.

Videos

నాగ్ అనుష్క ఫ్లాప్ కాంబినేషన్?

నాగ్ అనుష్క ఫ్లాప్ కాంబినేషన్?

అనుష్క లేటెస్ట్ మూవీ సైజ్ జీరోలో నాగార్జున అతిధిపాత్ర పోషిస్తాడనే న్యూస్ హల్ చల్ చేస్తోంది. అయితే ఆసినిమా ఫ్లాప్………………..Read More…………

God Shadowed By Emptiness: Thomas Aquinas vs. The Buddhist Nagarjuna

Emptiness shadows theism. With regard to Thomas Aquinas’ method for grounding existence in being as opposed to change or emptiness (as the Buddhist philosopher Nagarjuna did), what I find interesting is how, despite himself, emptiness nevertheless shadows Aquinas’ theism. 1,208 more words

Welcome to Chatushkoti

This site is dedicated to the pioneering work of Mollie May Butler, who in the late 1960s and early 1970s formulated a polylogical method of critical analysis based on her understanding of the dialectics of vacuity expounded by the Buddhist dialectician of the third century CE, Nagarjuna. 28 more words

Buddhism

Kanchana with Nagarjuna

Kanchana with Nagarjuna

We all know that Raghava Lawrence is on cloud 9 after Kanchana 2 super success now he is…………….Read More…………

Нагарджуна Махаяна-Вимшика

Въведение

Този неголям, но значителен труд по махаянска философия се е съхранил само в тибетска и китайска версии, но бил възсъздаден на санскрит от индийския учен Видхусекхара Бхатгачария. Настоящия превод се опира на този възсъздаден текст.

1. С почит към мъдрия, безстрастния Буда, чието могъщество е непостижимо и който от любов [към всички същества] е учил на това, което е неизразимо с думи.

2. От трансцедентална гледна точка (парама-артха) няма никакъв произход и действително, няма никакво прекратяване. Буда е подобен на пространството, следователно и [всички] същества се характеризират с едно единствено свойство.

3. Няма никакво творение от една или друга страна. Сложният предмет възниква в настоящето и по природа е пуст – област от познанието на всезнаещия Буда.

4. Всички състояния по природа се считат за подобни на отражения: чисти и спокойни, недвойствени, еднакви едно с друго.

5. В действителност обикновените хора възприемат същност в безсъщността, и по този начин [те погрешно си въобразяват] радост и печал, безразличие, страст и избавление.

6. Шестте [вида] раждане в света на Сансара, висшата радост на небесата, и великото страдание в ада [също] отсъстват в сферата на Реалността.

7. Също така [са погрешни представите за това, че] от неблагоприятните деяния следва нескончаемо страдание, старост, болест и смърт, и че посредством добри деяния безусловно [може да се намери] добра [съдба].

8. Както художника го плаши изображението на демона, нарисувано от него самия, така и незнаещия [е пълен] със страх в света.

9. Както безумеца, сам влязъл в тресавището, потъва, така и съществата, потопени в тресавището на въображението, са неспособни да се измъкнат сами.

10. Чувство на страдание се изпитва когато се представя битие в небитието. [Същества] отровени с отровата на въображението, че има и обект и знание.

11. При вида на тези безпомощни [същества] трябва, пропити от състрадание, да се упражняваме в практиката на просветлението заради благото [на всички] същества.

12. Придобивайки заслуга посредством такава [практика] и достигайки непреходно просветление, трябва да станем Буда, свободен от оковите на въображението, но [оставащ] приятел на света.

13. Този, който схваща Реалния Обект чрез [проникване с окото на ума] в зависимия произход, познава света като пустота, без начало, среда и край.

14. Виждайки, че света и изчезването в действителност не [съществуват], [човек постига] безупречната, неизменната, изначално спокойната, и просветлена [Реалност].

15. Познаваемия в съня обект не се възприема от напълно събудилия се [човек]. Също така и света не се възприема от този, който се е събудил от мрака на [духовните] заблуди.

16. Пораждащия не поражда самия себе си. Раждането се въобразява само от тези, които са в света. И двете, и въображението и [въобразяващите] същества, не водят към Истината.

17. Всичко това е само в съзнанието; то съществува подобно на привидение. Оттук въображаемостта на въвлечеността в добро или неблагоприятно деяние, от което следва привидно добро или неблагоприятно раждане.

18. Всички неща са ограничени от кръговрата на мисълта. Затова [всички] неща са безсъщностни, следователно са чисти.

19. Ако приемем [това което е] вечно, същностно и радостно, пребиваващо в нещата, [които са] безсъщностни, тогава се проявява океана на съществуването за този, който е заобиколен от мрака на привързаността и заблуждението.

20. Кой може да достигне до брега на могъщия световен океан, изобилстващ от водите на въображението, без да се насочи към великата колесница (махаяна)?

превод dhammapk

Buddhism

RedBull F1 SHOWRUN : Hyderabad

The stage was set. The music was loud. The crowd was louder.

Jam -packed people, pushing each other, standing on their toes, watching out for a sound. 517 more words

Hyderabad