Tags » Nancy Sinatra

Nancy Sinatra and a soldier

Nancy Sinatra: a brunette in The Ghost in the Invisible Bikini (1966) and a blonde in Elvis Presley’s Speedway (1968) – her final acting credit.

American

Nancy Sinatra

Nancy Sinatra: These Boots are Made For Walking #1 Feb 1966, How Does That Grab You Darlin’? #7 May 1966, Sugar Town, #5 Dec 1966. 13 more words

American

Gun Control: Vice vs. Conservatives

Note: I’m a Canadian; we don’t have a second amendment right to bear arms. We do have what I consider a fairly sensible compromise: no handguns off the range, no automatic weapons. 1,391 more words

Philosophy

Covers II

It’s no secret I absolutely love Terry Reid. I was amazed by his take on this ’66 Nancy Sinatra song, it is so energetic and his ‘superlungs’ really bring across the pain and emotion in the story. 42 more words

Music

These Boots Are Made For Walking

NANCY

 

 

 


 

THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKING

 

Nancy Sinatra

 

1966

 

 

 

 

 


 

MILEY CYRUS

 

“These Boots Are Made For Walking”

 

2017

 

 

 

  

 

MILEY CYRUS

 

The TONIGHT SHOW… 18 more words

Հիմար մի բան

Something stupid
Frank and Nancy Sinatra/1967

Ես գիտեմ՝կանգնած եմ
մինչ դու մտածես որ ունես ժամանակ
երեկոն ինձ հետ անցկացնելու համար

Frank Sinatra