Tags » Naseehah

Ang ngayon ay lahat-lahat ng iyong angkin

Kung ikaw ay magising sa umaga, huwag mong akalain na makikita (mo) ang gabi, – mabuhay na wari bang ang ngayon ay ang lahat-lahat ng iyong angkin. 649 more words

Opinyon

Ang iyong pinakamabuting kasama ay aklat

Ang isang aktibidad na naghahatid ng tungkol sa kagalakan para sa iyo ay magbasa ng aklat at paunlarin ang iyong isipan sa pamamagitan nang pagtatamo ng karunungan.  693 more words

Opinyon

Huwag mabagot sa pagtatrabaho

Sila na walang magawa sa kanilang buhay ay katulad ng mga tao na gumugugol ng kanilang oras sa pagkakalat ng tsismis at kasinungalingan, sa dahilang ang kanilang isipan ay hubad sa mga kapaki-pakinabang na kaisipan: 352 more words

Tagalog

Gawing matamis ang maasim

Ang isang matalino at bihasang tao ay nakagagawa na mapalitan ang pagkalugi ng pakinabang: samantalang ang hindi bihasang tao ay pinalulubha ang kanyang mabigat na katayuan, na kadalasan ay gumagawa ng dalawang matinding kapamahakan mula sa isa. 414 more words

Opinyon

Ibn Hubayra, al-Hasan al-Basri and al-Sha'bi

It is al-Hasan’s story when Ibn Hubayra sent for him and for al-Sha’bi, and he said to the former, “Abu Saeed (Hasan), what do you think we should do with letters that come to us from Yazid ibn Abd al-Malik, with their controversial contents? 299 more words

Scholars

Ang Pagtitiyaga

Yaong mga nakakatagpo ng kahirapan na may malakas na pagbabata at matiyagang pagharap ay nasa minoridad. Ngunit marapat nating isaalang-alang ito, kahit na ito ay parang halata: kung ikaw o ako ay hindi magiging matiyaga, kung gayon ano pa roon ang ating magagawa? 289 more words

Opinyon

Marital Life, not Communal

4. The home and that which is in it: nothing should enter or exit the house except with your husband’s permission. This is from your husband’s rights over you, in order for it to be firmly established with him how much you respect his status and recognise his virtue. 290 more words

Muslimah