Tags » Nasu

अन्तरिक्ष तथा अन्तरिक्ष यात्री सम्बन्धि केहि जानकारी! #लोकसेवा!

चन्द्रमा टेक्ने अन्तिम मानव: Eugene Cerman

पूरा नाम : Eugene Andrew Cerman

नागरिक : US(अमेरिका)

जन्म र जन्म स्थान : 14 मार्च 1934, Chicago

चन्द्रमा यात्रा : 2 पटक

Adhikrit

खुल्यो ना. सु. को विज्ञापन! 

आज नायव सुब्बा को विज्ञापन खुलेको छ, कहाँ कति खुल्यो त ?
=============¥¥============

➡पुर्वाञ्चल:- खुल्ला ५१, महिला १५ ,आ.ज.१०, मधेषी ९ ,दलित ८ ,अपाङ्ग ३, पि. क्षे. ४

➡मध्यमाञ्चल:- खुल्ला १०९, महिला ३०, आ.ज.२५, मधेषी १९, दलित 4 ,अपाङ्ग ३, पि. क्षे. ४

➡पश्चीमाञ्चल:- खुल्ला ३९, महिला ८ ,आ.ज.८, मधेषी ७, दलित २, अपाङ्ग ३ ,पि. क्षे. २

➡मध्यपश्चिमाञ्चल:- खुल्ला ३१ ,महिला ८, आ.ज.८, मधेषी ५ ,दलित ३ ,अपाङ्ग ० ,पि. क्षे. २

➡ सु . प .:- खुल्ला २३, महिला ७ ,आ.ज.४ ,मधेषी ५, दलित १, अपाङ्ग १, पि. क्षे. १

नोट: दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७३/१०/१८ र दोब्बर दस्तुर २०७३/१०/२५ सम्म ।

पूर्ण जानकारी को लगी आजको गोरखा पत्र हेर्नु होला, ऑनलाइन हेर्न यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ!

Loksewa

चौधौ योजना(2073/74 - 2075/76):प्रश्नोत्तर

चौधौ_योजना – २०७३/७४ – २०७५/७६:14th plan (2073/74 – 2075/76)… 6 more words

Adhikrit

नोबेल पुरस्कार! १० प्रश्न! लोकसेवा बिशेष! #सामान्य_ज्ञान!

१) नोबेल पुरस्कार कस्को समझना मा प्रदान गरिन्छ ?

२) नोबेल पुरस्कार को सुरुवात कुन साल बाट भएको हो?

३) नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने देश कुन हो?

Quiz on SAARC Part I: Adhikrit(Officer) 3rd level, NASU, Kharidar

Hello all, We have created this short quiz for all of you who is preparing for the loksewa examination. If you are preparing for Adhikrit(officer) 3rd level then you must try this small quiz on SAARC it includes only seven question.Take this exam and see your score , Hope you will secure 100 out of 100 marks! 21 more words

Loksewa

Quiz: Adhikrit(Officer) 3rd level, NASU, Kharidar

Hello all, We have created this short quiz for all of you who is preparing for the loksewa examination. If you are preparing for Adhikrit(officer) 3rd level then you must try this small quiz.Take this exam and see your score , Hope you will secure 100 out of 100 marks! 21 more words

Loksewa

Assertion & Reason! An easy way to solve!

What is Assertion? & What is Reason?

✍”Assertion”means statement and the “Reason” means the explanation to that statement. “In other way Assertion is claim and Reason is fact” This is one of the important part of verbal reasoning. 433 more words

Adhikrit