Tags » Neil Patel

CEO không nhà, không xe - Tiền quan trọng lắm, nhưng nó không phải là tất cả

Có trong tay số tiền hàng triệu USD cùng nhiều công ty, sản phẩm thành công chắc hẳn là phải hạnh phúc lắm, thế nhưng vị CEO có những thứ trên lại phủ nhận điều này. 1,952 more words

Hurapos

review: Out of the Mouths of Babes

Written by Israel Horovitz
Directed by Barnet Kellman
Featuring Francesca Choy-Kee, Angelina Fiordellisi, Judith Ivey, Estelle Parsons
Cherry Lane Theatre
June 7, 2016 – July 17, 2016 
827 more words

Theater (reviews)