Tags » .NET Framework

Veridic Technologies Pvt Ltd Common Language Run time (CLR)

Veridic Technologies Pvt Ltd :- ASP. NET is utilized to create webpages and web technology and is a necessary part of Microsoft’s. NET framework, ASP. NET is an extremely valuable tool for developers and builders as it permits them to construct dynamic, rich sites and web applications utilizing collected languages like VB and C. 402 more words

Veridic

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 19 - Eager Loading, Lazy Loading và Explicit Loading trong Entity Framework

I. Eager Loading

Eager loading là quá trình nhờ đó một truy vấn cho một kiểu của thực thể cũng tải những thực thể liên quan như một phần của truy vấn.  1,418 more words

Sql Server

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 18 - Stored Procedure trong Entity Framework

Entity Framework có khả năng tự động xây dựng những lệnh riêng cho CSDL dựa trên những truy vấn LINQ to Entities hoặc Entity SQL của bạn cũng như xây dựng những câu lệnh cho việc thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. 1,249 more words

Sql Server

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 17 - Concurrency trong Entity Framework

Mặc định Entity Framework hỗ trợ Optimistic Concurrency. Trong optimistic concurrency EF lưu thực thể vào CSDL, giả định rằng dữ liệu tương tự không thay đổi từ lúc thực thể được tải.   768 more words

Sql Server

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 16 - Disconnected Scenario #3

I. Thêm Entity Graph sử dụng DbContext

Adding entity graph with all new entities is a simple task. We can use DbSet.Add() method to attach a whole entity graph to the context and set all the entity’s states to Added as we have seen in the… 2,090 more words

Sql Server

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 15 - Disconnected Scenario #2

I. Thêm thực thể mới sử dụng DBContext trong Disconnected Scenario

Trong mục này bạn sẽ học được làm thế nào để thêm một thực thể mới trong DBContext trong disconnected scenario, lần lượt insert một dòng mới trong bảng CSDL. 1,367 more words

Sql Server

SERIES VỀ ENTITY FRAMEWORK - Phần 14 - Disconnected Scenario #1

Disconnected Entities:

Phần trước chúng ta đã thấy làm thế nào để thực hiện thao tác CRUD trên disconnected entity graph, chúng ta hãy xem làm thế nào để liên kết disconnected entity graph với thể hiện mới của context. 886 more words

Sql Server