Tags » Ngo Bao Chau

Triết Biếm và Cách mạng công nghiệp 4.0

Mấy tháng gần đây nhiều người nổi tiếng, bao gồm cả các lãnh đạo doanh nghiệp và cao hơn nữa, đề cập đến một thứ rất thời thượng: Cách mạng công nghiệp 4.0. 635 more words

Người Đọc

Làm quen Triết học qua biếm họa - Ngô Bảo Châu

Lời giới thiệu và trích đăng cuốn “Làm quen triết học qua biếm họa” của Michael F.Patton và Kevin Cannon, bản dịch của Đỗ Trí Vương. 1,083 more words

Trích đăng

Fundamental Lemma 1 & 2

Object G = Object H
(Fundamental Lemma 2, FL2)

; G & H are objects in Grothendieck’s geometry.

Ngô Bảo Châu realised that the geometric objects needed for FL2 could be built out of the repertoire of mathematical physics, thus reversing Weil’s and Grothendieck’s original priorities: instead of using the results of counting about geometric objects to pin them down to motives by applying the equality in FL1 i.e. 8 more words