Tags » Nog

Aiana Chapter 1

Image from Chariho Middle School Library

Infinite thanks to those who read the prologue and liked it enough to continue the journey. I’m so glad you liked it, and hope you will like this even more. 17,618 more words

God's Love (NOGAI: Bible, Partial NT)

NOGAI: Bible, Partial NT

John (Яxъя) 3:16

16 Алла бу дуныяды солай бир бек суьйген себепли, ялгыз Улын, Ога ынанганлардынъ аьр бири йойылмай, оьмирлик яшавлы болсын деп, берген.

Bible

The Beatitudes (NOGAI: Bible, Partial NT)

NOGAI: Bible, Partial NT

Matthew (Matай) 5:3-12

3 «Коьнъил яктан пакырлар – бактылы! Алладынъ Патшалыгы олардыкы.

4 Йылайтаганлар – бактылы! Олар юбанаяклар.

5 Юваслар – бактылы! Олар ерге ие болаяклар.

6 Тувралык этпеге суьйип термилгенлер – бактылы! Олар суьйгенлерин алаяклар.

7 Баскаларды языксынатаганлар – бактылы! Алла оларга да языксынаяк.

8 Таза юреклилер – бактылы! Олар Аллады коьрееклер.

9 Аьдемлерге тынышлык аькелетаганлар – бактылы! Олар, Алладынъ уллары деп, саналаяклар.

10 Туврашыл болганлары уьшин кувылып юретаганлар – бактылы! Алладынъ Патшалыгы олардыкы.

11 Мени уьшин сизди кашан корласалар, кувсалар эм яманласалар – сиз бактылысыз!

12 Куванынъыз эм шатланынъыз! Коьклерде сизди уллы савга саклайды. Тап соьйтип сизинъ алдынъызда болган пайхамбарларга да залымлык эткен эдилер

Bible

The Lord's Prayer (NOGAI: Bible, Partial NT)

NOGAI: Bible, Partial NT

Matthew (Matай) 6:9-13

9 Тилек тилегенде булай айтынъыз: „Коьктеги Атамыз, атынъ сыйлансын.

10 Патшалыгынъ курылсын. Коьктегиндей, ерде де буйырыгынъ толтырылсын.

11 Куьнлик оьтпегимизди бизге буьгуьнге бер.

12 Биз борышлыларымызды кеширгендей, борышларымызды кешир.

13 Бизди азгырувга туьсирме, яманлыктан куткар. [Неге десе патшалык, куьдирет эм мактав оьмирге Сеники. Амин]“.

Bible

Star Trek DS9 - The Nagus

In which the apparent leader of the Ferengi civilisation, known as the Grand Nagus, rocks up at DS9 with ambitions on business expansion into the Gamma Quadrant. 541 more words

TV

Star Trek DS9 - Move Along Home

In which the first formal visitors come from the wormhole to make supposed first contact and, upon arrival, demand to be taken to Quark’s for the games. 260 more words

TV

Star Trek DS9 - A Man Alone

In which Odo is a murder suspect and we delve into the wonderful world of relationships.

A notably weak teaser sees Bashir trying to crack onto Dax while she tries to solve a psychic puzzle. 342 more words

Star Trek