Tags » Opencv

Connecting Microsoft Kinect To Mac

For the second part of my thesis, after messing around with various background subtraction algorithms in in openCV, I thought about what else I could do to add some value to this open ended research. 190 more words

Mac

Ý tưởng sau màn mưa: tự động rà soát

Hà Nội sau trận mưa hôm qua thật sự đã giải nhiệt đi phần nào cái không khí khó cmn chịu mấy ngày qua. Mấy hôm lận ngước lên bầu trời cứ xầm xì xám xịt mà mãi không mưa nổi thiệt y như cái cảm xúc tưởng bug đã fix được mà lại không ra. 1,695 more words

Tips

FACE RECOGNITION Door Lock

Are you fed up of losing your room keys? Or are you fed up of remembering which key opens which lock?

To solve these problems, we present to you the face recognition door lock. 528 more words

Arduino

Hackaday Prize Entry: Automated Wildlife Recognition

Trail and wildlife cameras are commonly available nowadays, but the Wild Eye project aims to go beyond simply taking digital snapshots of critters. uses a Raspberry Pi to not only take photos of wildlife who wander into the camera’s field of view, but to also automatically identify and categorize the animals seen using a  102 more words

Raspberry Pi

Configure OpenCV for Visual Studio

  • Set Environmental Path for OpenCV:
  1. OPENCV_DIR->D:\opencv\build\x64\vc14
  2. add bin directory to “path”->D:\opencv\build\x64\vc14\bin
  • Include directory

$(OPENCV_DIR)\..\..\include
$(OPENCV_DIR)\..\..\include\opencv
$(OPENCV_DIR)\..\..\include\opencv2

  • Library(Linker->input->Additional Library Directories)

$(OPENCV_DIR)\lib

Linker->input->debug mode

opencv_core2413d.lib… 742 more words

OpenCV

Setup PCL on Visual Studio 2015: The "no-fuss" way

Generally for any C/C++ projects, I have to go with Linux, because most of the times the dependent code base would have something or the other, or maybe the people that I have to collaborate with, would have Linux specific dependencies. 1,827 more words

OpenCV

Tổng Quan Về OpenCV

Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu chương bằng cách xác định “thị giác máy tính”.

Thị giác máy tính có thể được định nghĩa như là một nguyên tắc giải thích làm thế nào để tái tạo, phân tích và hiểu một cảnh 3D từ các hình ảnh 2D của nó, về các thuộc tính của cấu trúc hiện diện trong hiện trường. 576 more words

OpenCV