abalahin |a-ba-la-hin|

/pandiwa/
istorbuhin; gambalain; guluhin: 

(1) Huwag mong abalahin sa katatanong ang iyong ama. 

(2) Huwag mo akong abalahin; nagmdmadali ako.