ఆదివారము – అఖిలాష్టమకము
సోమవారము – చంద్రశేఖరాసష్టకము
మంగళవారము – కాలభైరవాష్టకమ్
బుధవారము – విశ్వనాథాష్టకమ్
గురువారము – శివాష్టకమ్
శుక్రవారము – లింగాష్టకమ్
శనివారము – శివ నామావళిఅష్టకమ్

English
Sunday – Akhilastakamu… 11 more words