Tags » Partisan

Delusional.

Dear Hon. Bartolo,

When allegations spring up in the media, public officials resign, pending the outcome of an investigation. The whole point of resigning is to make way for the whole truth to emerge without suspicions of tampering. 391 more words

Blog Spot

Partisan: ett svenskt rött-vitt inbördskrig?

Summary in English: This blog post deals with the unearthing of the lost unpublished Swedish role-playing game Partisan, which deals with Sweden under a fictional foreign occupation. 601 more words

Role-playing Games

Please Stick to the Facts Minister Palmer

This is a response to the Minister of Economic Development and Tourism, Hon. Chris Palmer’s Guest Opinion.   It was sent out to the Guardian and Journal-Pioneer newspapers on April 18, and appeared in the J-P April today (April 19). 290 more words

PEI

Partisan: portugisiska lärdomar

Summary in English: This blog post deals with the unearthing of the lost unpublished Swedish role-playing game Partisan, which deals with Sweden under a fictional foreign occupation. 413 more words

Role-playing Games

American Sides

In case you haven’t been paying attention, there is a war happening in America. We have not come to arms and hopefully never will, but two sides fight over the fate of the country. 687 more words

Activism

“Sidestepping Some of the Partisan Debate”

(Source: hbr.org)

Not all leaders are able to — or want to — take sides in social and political issues. Many, in fact, hold neutrality as a core component of their strategy. 795 more words

Money Matters

Bella Ciao -- Բելա չաո

I couldn’t find a version of ‘Bella Ciao’ in Armenian so I translated it.

Էս առավոտը ես վեր կացա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Էս առավոտը ես վեր կացա
եւ ես գտա զավթչին

Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
Որտեւ զգում եմ մահվան մոտ

Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
Դե դու պետք է թաղես ինձ

Թաղեք ինձ լեռան վրա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Թաղեք ինձ լեռան վրա
Գեղեցիկ ծաղկի տակ

Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Կասի Վայ ինչ սեր ծաղիկ

Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ
Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ

Poetry