Tags » Personal Development Articles

How i changed this bad habit...

A nugget is ‘a valuable idea or fact’. I have two examples – one personal and a non-personal example – to use to illustrate the possibility of attitudinal or behavioral changes in people’s lives. 695 more words

Bad Habits

शंकर म्हणतो तथास्तु (The Low of Attraction)

शंकर म्हणतो तथास्तु

            प्रत्येक मनुष्याला मनापासून असे वाटते कि ईश्वराने आपल्या सर्व इच्छा व आकांशा पुर्ण कराव्यात. श्री ज्ञानेश्वर माऊली सुद्धा देवाजवळ मागणे मागतात की, “ जो जे वंचील तो ते लाहो प्राणिजात” वास्तविक आपण देवाजवळ मागायचे आणि देवाने आपल्या मागण्या पुर्ण करायच्या अशी व्यवस्था निसर्गाने-ईश्वराने आपल्या जीवनातच करून ठेवली आहे. 17 more words

Personal Development Articles