เจอมาใน Stackoverflow มี 3 วิธีการหลักที่ user ที่ชื่อว่า Salman Aได้แก่

SELECT YEAR(date_column), MONTH(date_column), COUNT(*)
FROM date_table
GROUP BY YEAR(date_column), MONTH(date_column)
— codelogic… 52 more words