Tags » PHP/MySQL

Đồ án tốt nghiệp CNTT

Đồ án tốt nghiệp CNTT.

Chúng tôi nhận làm thuê tất cả cá loại đồ án tốt nghiệp CNTT, các bạn muốn một đồ án hoàn hảo về  nội dung và chuẩn về mặt chất lượng thì đừng ngại, hãy liên hệ ngay chúng tôi. 83 more words

Trang Chủ

การเขียน Config สำหรับ CakePHP

เวลาเขียนโปรเจ็คที่มีต้องมีการใช้ค่ากลางร่วมกันหลายๆ โมดูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทั้งตอน Dev และ Production เราจึงจำเป็นที่จะต้องแยกค่ากลางเหล่านี้ออกจาก code

ใน CakePHP มีไดเร็กทอรี่หลักสำหรับการเก็บ Config ทั้งหมดของระบบคือ app/Config 

ในไดเร็กทอรี่นี้เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีก 1  ไฟล์เพื่อจัดเก็บ Config ทั้งหมด ในที่นี้สร้างไฟล์ configs.php

ภายในไฟล์ configs.php ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ค่าต่างๆ ที่ต้องการกำหนดจะต้องอยู่ภายใต้ตัวแปร … 14 more words

PHP&MySQL

foreach2

<?php 
try {
	$conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=opencart', 'root', '');
	$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
	echo 'ERROR: ' . $e->getMessage();
}

$sql = 'SELECT * FROM oc_product_description LEFT JOIN oc_product ON oc_product_description.product_id=oc_product.product_id';
$query = $conn->prepare($sql);
//$sql = 'SELECT product_id, oc_product.image, oc_manufacturer.name as manufacturer FROM oc_product, oc_manufacturer WHERE oc_product.manufacturer_id = oc_manufacturer.manufacturer_id';
$query->execute();
$products = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

// echo '<pre>';
// print_r($products);
// echo '</pre>';

foreach ($products as $product) {
	if($product['quantity'] == 10000){
		$product_array[] = $product['product_id'];
	//echo $product['name'] .'<br>';
	}

}

//echo implode(', ', $product_array);

if (!empty($product_array)) {

?>


	var_total = 
	var_ids = <?php
}
?> 20 more words
PHP/MYSQL

foreach group by field

<?php

$sql = 'SELECT * FROM oc_product_description LEFT JOIN oc_product ON oc_product_description.product_id=oc_product.product_id';
$query = $conn->prepare($sql);
$query->execute();
$products = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$quantity_group = [];

foreach ($products as $product) {

	//Δημιουργούμε τον πίνακα $quantity_group και δημιουργούμε
	// κλειδιά ανάλογα με την ποσότητα (η κάθε ποσότητα είναι
	// ξεχωριστό κλειδί) τα οποία είναι πίνακες που περιέχουν
	// προϊόντα
	$quantity_group[$product['quantity']][]=$product;

}
// Ταξινομούμε τα κλειδιά του πίνακα με φθίνουσα σειρά. 70 more words
PHP/MYSQL

Complete CMS tutorial with Admin Panel & PHP-MYSQL website in hindi-urdu

Complete website of CMS in PHP-MYSQL Tutorial in hindi-urdu Lecture-01

——————————————————————————————————–

Complete website of CMS in PHP-MYSQL Tutorial in hindi-urdu Lecture-02

———————————————————————————————————-

Complete website of CMS in PHP-MYSQL Tutorial in hindi-urdu Lecture-03… 88 more words

PHP&amp;MYSQL

Regular Expressions In PHP

+ Ký hiệu “^” và “$”: bắt đầu và kết thúc 1 string

Example 1:

&lt;?php
$pattern = '/^hello/';  // biểu thức chính quy cho một string bắt đầu bởi chuỗi "hello"
$string = 'hello world';
if(preg_match($pattern, $string)) {
   echo 'Yes';
} else {
   echo 'No';
}
// result: Yes 723 more words
Regular Expression