படுக்கையிலிருந்து எழ பத்து மணிக்கு மேலாகிவிட்டது. ABCD EFGH IJKLM மனைவி ஆபிஸ் போய்விட்டாள். அலுவலகம் இடம் மாற்றப் படுவதால் எனக்கு மாத்திரம் விடுமுறை. குளித்து சாப்பிட்டுவிட்டு டிவி முன் உட்கார்ந்தேன். காலிங் பெல் … 132 more words