Tags » Possessive Nouns

Possessive Forms [2] - Possessive Nouns

Possessive Nouns คือ คำนามที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. การใช้ ‘s (Apostrophe + s) คือ การนำ ‘s ไปใส่ท้ายคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งวิธีการใส่‘s จะแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างคำนามที่เป็นเอกพจน์ (Singular) กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ (Plural) ดังนี้
    1. หากคำนามคำนั้นเป็น
  2. 172 more words
Learning English

Possessive Forms [1] - Possessive Nouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns

Possessive เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายถึง การอยู่ในครอบครอง, ซึ่งเป็นเจ้าของ Possessive Forms ก็คือ รูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

  1. Possessive Nouns หรือ Possessive Forms of Nouns คือ การทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
    1. การใช้ Apostrophe + s (‘s)
  2. 27 more words
Learning English