Tags » Programing

Exercise While Pregnant

Hey,

In case you didn’t know, my wife Heather is pregnant. 30 weeks in. And I’m still freaking out, man.

I’ve been doing some research into exercise while pregnant. 575 more words

Health And Fitness

Thuật toán ngẫu nhiên trong GameplayKit (Phần 1)

I. Thuật toán ngẫu nhiên trong GameplayKit:

Đối với những trò chơi mà xác suất và cơ hội đóng vai trò chính thì thuật toán ngẫu nhiên chính là cốt lõi của cả trò chơi. 1,201 more words

Programing

GameplayKit, bộ công cụ dùng để làm game iOS

GameplayKit là một bộ sưu tầm các công cụ và công nghệ cơ bản để tạo ra những game trên iOS, OS X và tvOS. Nó không chỉ là công cụ tiêu chuẩn hỗ trợ cho việc tạo ra các trò chơi nhanh hơn mà nó còn hỗ trợ cấu trúc, giúp bạn thiết kế các modum, kiến trúc mở rộng cho game với lượng công việc tối thiểu. 427 more words

Programing

about C++

Qué es un Lenguaje de Programación

Antes de hablar de C++, es necesario explicar que un lenguaje de programación es una herramienta que nos permite comunicarnos e instruir a la computadora para que realice una tarea específica. 71 more words

#TC1017

Contador.cpp // cout<< "The + of the # in the range is : "<< endl; Error ... !!

SUM OF NUMBERS

En este programa utilice un contador “do” para poder lograr el objetivo, que es sumar los números que se encuentren en un determinado rango, independientemente de los números que ingrese el usuario. 138 more words

int Square & Cube Root // Quiz Week 03

Quiz 03

In this Quiz I made a program to calculate de square root and cube root of a especific number, I worked with math funtions, I used the library… 156 more words

int sumSqueres (x,y,z) // Quiz Week 04

Quiz04

En el Quiz de la semana #04 tuvimos un problema el cual consistía en ingresar 3 números (x,y,z) y el programa debe de imprimir el mas grande entre esos 3 números, pero esto haciéndolo como función… 230 more words