Tags » Puca

11/1/17 Puca thích số một

Tôi là Puca! Hôm nay là một ngày nhiều số một, một năm có ba ngày có nhiều số một như vậy thôi. Một là 11/1, 1/11 và nhiều khủng bố nhất là ngày 11/11. 695 more words

púca (20160822)

long-eared
dark-skinned
grass eater
speaking with a human tongue

what a frightful beast
under the moon
are your lips red with blood
or just the dew… 53 more words

Poems