Tags » PyDev

Thiết lập Plugin PyDev trong Eclipse IDE để phát triển Desktop và Web Applications bằng ngôn ngữ Python

Giới thiệu

PyDev (https://www.pydev.org/) là một trình cắm thêm của bên thứ ba cho Eclipse.

PyDev là một Môi trường phát triển tích hợp được sử dụng để lập trình trong Python hỗ trợ tái cấu trúc mã, gỡ lỗi đồ họa, phân tích mã trong số các tính năng khác. 385 more words

Eclipse

SETUP ECLIPSE,PyDev - FOR DEBUGGING PYTHON APPLICATIONS

Hey guys,
Today we are going to move forward on our course of python and in this course today we are going to learn about setting up eclipse and pydev which are very important for debugging python applications,SO LETS GET STARTED- 611 more words

PYDEV

Crear proyecto con PyDev

En este post vamos a ver cómo crear un proyecto con PyDev en Eclipse IDE.

Para instalar el PyDev debemos colocar la liga: http://www.pydev.org/updates en: 42 more words