Tags » Rhetorical Analysis

Thomas Paine: The American Crisis

“These are the times that try men’s souls.” Thus, 18th century author Thomas Paine begins the first pamphlet of his series titled The American Crisis. Paine wrote the series in the midst of the American Revolutionary War fought between the American Colonists and the British Empire. 664 more words

America

Rhetorical analysis and tutors' grades

One of my doctoral students, Duygu Simsek (now Duygu Bektik), presented on her work at LAK15.

Simsek, Duygu; Sandor, Ágnes; Buckingham Shum, Simon; Ferguson, Rebecca; De Liddo, Anna and Whitelock, Denise (2015). 178 more words

Analytics

Rhetorical Studies Help for Teachers in the Classroom and Home-School

Looking for some ready-made rhetorical studies material to use in the classroom or for home-school?

The QuickPrep Rhetorical Studies workbook can help.

This series of workbooks is designed to offer practice and instruction that sharply focused on the skills and terminology of rhetorical analysis. 27 more words

Dhivehiraajjeyge igthisaadh kurieruveyny kihineh?

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއެރުވޭނީ ކިހިނެއް؟
1. ތަޢާރަފް
       އިންޑިޔާ ކަނޑުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެތަކެއް ޖަޒީރާ ރަށްތަކަކުން އުފެދިފައިވާ ކުޑަ ޤައުމެކެވެ. ފެށުނީއްސުރެ ދިވެހީންގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ މައްޗަށާއި ކަނޑު ރޯދީގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް ދަނީ އަސަރުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޤުދުރަތީ ހާދިސާ/ ކާރިސާ ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ތަކާއި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުން ހިމެނެއެވެ.

Home

Visual Rhetorics

ވިޝުއަލް ރެޓޮރިކްސް

ވިޝުއަލް ރެޓޮރިކްސްއަކީ ފެންނަން ހުންނަ އެއްޗެހިން މިސާލަކަށް މީޑިޔާގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކާ އިސްތިހާރާއި މަންޒަރު އަދި ޕޮޓޯ ފަދަ ތަކެތިން މީހުން ދެކޭގޮތް ނުވަތަ ފިކުރު ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. ހަމައެހެންމެ މަންޒަރަކުން ނުވަތަ އިސްތިހާރަކުން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެކިޔާ މީހާއަށް ނުވަތަ ބަލާ މީހާއަށް އަސަރު ކުރުވާނަމަ އެއީ ވިޝުއަލް ރެޓިރިކްސްއެވެ (ސޮންޖާ ފޮސް، 2015).

Home

Grammatical Function

ޤަވާއިދު ފަންކްޝަން

މިއީ ޤަވާއިދު ފަންކްޝަން ކިޔާދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ޤަވާއިދު ފަންކްޝަންއަކީ ކޮބައި ކަމާއި އޭގެ ބޭނުން އަދި ޤަވާއިދު ފަންކްޝަން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި އެބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.

Home

Books with Purpose: An Examination of the Rhetoric Used in the House of Night Book Series

Thanks to Arnild Aldepolla for this awesome fan-made House of Night movie trailer!

**For proper MLA format, please click on this link –> Final Essay – Final Draft… 1,440 more words

Rhetorical Analysis