Tags » Rhetorical Analysis

Rhetorical Analysis- Essay

Yasmin Hindiyeh

Dr. Kates

English 1010K: Expository Writing

17 November 2015

Purpose: The purpose of this essay is to give the opportunity to the audience of Clinton and Donald know what these candidates are trying to deliver and what want people to hear when they become the president of the United States. 1,740 more words

Rhetorical Analysis

TTTC: Rhetorical Analysis Essay

Choose a significant passage from the novel and write a rhetorical analysis.

FIRST, choose a passage. When choosing a passage, consider the following:

  • Think about the “big ideas” discussed in class―storytelling, memories, coping, life and death, and love, among others.
  • 313 more words
Tricia Ebarvia

Listen to Other Tutors: The Importance of Sharing Tutoring Experiences

When I entered the writing center at Marshall University as a tutor for the first time, I was a nervous wreck. The previous night I was notified via email that a student signed up for my time slot and he wanted help with his rhetorical analysis. 673 more words

proposal

Video1)      Headlines Wiki “Donald Trump’s First Radio Ad of 2016 Presidential Campaign” YouTube, YouTube, 5 NOV 2015 web. 9 NOV 2015

video 2)    Headlines Wiki “Donald Trump’s New Radio Ad of 2016 Presidential Election”YouTube, YouTube, 5 NOV 2015 web. 137 more words

English 1010

ދިވެހި ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތައްޓަކައި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން ދިރުވ

ދިވެހި ލޔުންތެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތައްޓަކައި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަން ދިރުވާ” މިސުރުހީގެ މައްޗަށް ފާޠިމަތު މައިހާ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކީ އަދަބިއްޔާތަށް ނޫސްވެރިކަމުން ލިބުނު ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަން އާއްމުންނަށް ވިސްނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވެއެވެ. މިމަޒްމޫންގެ ސުރުހީން އަންގައިދެނީ ދިވެހިންގެ ލިޔުންތެރިކަމާއި، އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ދިވެހިންގެ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ޖެހޭކަމެވެ. ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އައުމުން އެގޮތުން މި ލިއުމުގައި ދިވެހި ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތަށް އައި ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޢިބާރާތް ކުރުމަށާއި މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅޭގޮތަށް ލަފްޒުތައް ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ލިޔުންތެރިޔާގެ މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން ލިޔުންތެރިޔާގެ މަޤްޞަދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ލިޔުންތެރިކަމަށާއި އަދަބިއްޔާތަށް އައި ކުރިއެރުންތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމެވެ. މިލިޔުން ކިޔާލުމުން ލިޔުންތެރިކަމަށާއި އަދަބިއްޔާތަށް އައި ކުރިއެރުންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހާމަވެގެން ދެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް މި ލިއުމުން ފާހަގަކުރެވެނީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ވައްތަރުތައް ގިނަވެގެން ދިއުމާއި، ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަންނަ ޒުވާނުން ގިނަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުގެ ދިރާސާތައް ކުރެވި، ބަހުގެ ހައިޞިއްޔަތާއިމެދު ފިކުރުކުރެވެން ފެށިކަމާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ވައްޓާފާޅި ފުޅާވެ ދިވެހި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ލިޔެވިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިލިޔުމަކީ ދިވެހި ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތަށް ނޫސްވެރިކަމުން އައި ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު ލިޔުމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލް ކުރެވެއެވެ.

Rhetorical Analysis

Blog Response #12

Choose one of the four film documentary trailers for Monday’s class (see links in the schedule) and perform a brief rhetorical analysis. What is the trailer’s argument? 21 more words

Blog Response Prompt