Tags » Right Conduct

Always remember those who serve-സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക

.
മൂല്യം —–നന്ദി ശരിയായ പെരുമാറ്റം
ഉപംപ്പ്ല്യം ——മര്യാദ

ഐസ്ക്രീമിനു വിലകുറവായിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു 10 വയസ്സ് കുട്ടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് . ഒരു മേശയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരുന്നു വൈട്രെസ്സ് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളം കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വച്ച്

Love

骄傲的红玫瑰

在一个美丽的春天里,森林里的一朵红玫瑰绚丽绽放。玫瑰附近生长着其他植物。玫瑰环顾四周,看见大家羡慕的眼光。附近的一棵松树赞叹的说:“美丽极了!我多希望自己也像她那样美丽迷人。”另外一棵树说:“亲爱的松树,不要悲伤,我们不可能一切都美好。”

玫瑰沾沾自喜,说道:“看来我是森林里最美丽的植物。”一朵金黄色的向日葵抬起头问它:“你为什么这么说?森林里还有很多美丽的植物呢,你只不过是其中之一。”玫瑰昂着头道:“每一棵植物都看着我,羡慕我。”然后,玫瑰看了看身边的仙人掌,一脸鄙夷地说:“哟,满身都是刺的丑东西。”松树说:“红玫瑰,你这是什么话?谁能说得清,什么才算是美丽?你自己身上也有刺啊!”

骄傲的玫瑰生气地盯着松树说:“我一直以为你很有品味,原来你完全不懂什么是美丽。你不能拿我的刺跟仙人掌的刺相比。”

“真是一朵骄傲的花。”周围的树木都有同感。

那棵玫瑰试着移动自己的根部,想要远离仙人掌,但是徒劳无功。日子一天天过去,红玫瑰对仙人掌不停地讥讽嘲笑,“这棵没用的东西,碰到这样的邻居真倒霉。”

仙人掌听了不但不生气,反而好意地劝导红玫瑰说:“主创造不同形状的生命,没有一样是不好的。”

春天过去了,天气开始转热。森林里的生活日渐难熬,动物和植物都需要水份,而天空又没有下雨。那朵红玫瑰开始凋谢了。有一天,红玫瑰看到麻雀把尖锐鸟喙刺进那棵仙人掌身上,然后充满精力地飞走。红玫瑰感到莫名其妙,便问松树到底是怎么回事。松树解释说鸟儿在吸取仙人掌里面的水份。“被鸟儿这样啄进去,会不会痛?”红玫瑰问。

“当然痛啊!但是仙人掌不忍心任何鸟儿受口渴之苦。”松树回答。

红玫瑰惊讶地张大眼睛说:“仙人掌里面有水吗?”

“有,你也可以喝它的水。如果你请求仙人掌帮你,麻雀可以拿水给你解渴。”松树回答。

红玫瑰对自己过去的言行举止感到惭愧,不好意思跟仙人掌讨水,但是最后还是低声求助。仙人掌爽快地答应让鸟儿用喙装水去浇在玫瑰的根部。红玫瑰吸取了教训,从此再也不敢以貌取人。

启示:

不要以外表去判断任何人,因为外表是靠不住的。我们可以通过一个人的行为举止,而不是外表相貌,去了解一个人。

马来西亚沙迪亚赛理事会

原著: http://saibalsanskaar.wordpress.com; 22 Nov 2013

译: 中文组

  13 more words

Stories

Have you met Manners?

Hey, someone is approaching towards me. Oh wait, she’s not looking at me. Her eyes are glued towards something on my table. Few feet away from me, she grabbed that precious lucky thing, stared on the papers she’s carrying and I bet she’s trying to figure out how to use the darn thing. 275 more words

EARTH PEACE TREATY COMMITMENT SHEET

From Thich Nhat Hanh, “The World We Have”

This sheet offers a number of steps we can take to reduce the impact of our ecological footprint. 484 more words

Earth

A Question of Humanity

By George P. Brockway, originally published November 3, 1997

As WE MOVE from welfare-as-we-knew-it to welfare-as-we-have-never-known-it, an often acrimonious debate is continuing between those who contend that the change will be most effective if the beneficiaries are… 1,686 more words

The Dismal Science

回音

一对父子在山里行走,儿子不小心摔了一跤,疼痛地叫道:“啊。。。。。!”

令他惊讶的是,同样的叫声从山里传来:“啊。。。。。!”

儿子好奇,便喊道:“你是谁?”他得到的回答也是:“你是谁?”

他听了很生气,大声嚷道:“胆小鬼!”他又听到了回应:“胆小鬼!”

他望向自己的父亲,问道:“这是怎么回事?”

父亲微笑说:“孩子,你注意听着。”然后,父亲向着山谷大喊:“我赞赏你!”那个声音答道:“我赞赏你!”

接着,他再一次喊道:“你是最棒的!” 那声音又回答:“你是最棒的!”

儿子觉得很奇怪,但还是不明白。父亲便解释说:“人们把这种反射回来的声音称为‘回音’,其实这就是‘生活’;它会把你的一言一行都还给你。我们的生活其实只不过是我们言行的反映。如果你想从这个世界上得到更多的爱,那你的心里就得有更多的爱。

如果你想要团队表现得更出色,那你就要提高自己的能力。这种关系适用于一切领域,体现在生活的各个方面;你对生活付出了什么,你就会得到什么。”

 

启示:

我们生活中的一切并不是巧合,它是我们的回音。因此,建立起正面思维,相信自己,我们就可以取得成功。

马来西亚沙迪亚赛理事会

原著: http://saibalsanskaar.wordpress.com; 11 Sept 2013

译: 中文组 14 more words