Tags » Right Conduct

Journey is as important as destination- ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിക്കു  യാത്ര പ്രധാനമാണ്

പണ്ട്   കാലത്ത്   സുഖ സമ്പത്തിനെ   സ്നേഹിച്ചിരുന്ന   ഒരു   രാജാവുണ്ടായിരുന്നു . അദ്ദേഹം  റോസ്  കൊണ്ട്   അലങ്കരിച്ച   മെത്തയിൽ   കിടന്നുറങ്ങും . വളരെ രുചിയുള്ള  ഭക്ഷണം   കഴിക്കും .

ഒരു   ദിവസം   രാജാവും  പടകളും   നായാട്ടിനു   പോയി .

Right Conduct

The   feather  story

ഒരു   ദിവസം  ഒരു  കുട്ടി   തന്റ്റെ   സഹപാഠിയെ   കുറിച്ച്   തെറ്റായ   പല   വതന്തികൾ   പറഞ്ഞു   പരത്തി .ക്രിസ്ത്യാനി  ആയതു   കൊണ്ട്   അയാൾ   ദിവസവും   പളളിയിൽ   പോകുമായിരുന്നു . എന്ത്   തെറ്റ്   ചെയ്താലും   ക്ഷമ   ചോദിക്കാനായി  ഒരു   കുംഭസാര  മുറിയുന്ടെന്നും  പള്ളിലെ   അച്ഛനോട്   തെറ്റുകൾ  പറഞ്ഞു   ക്ഷമ   ചോദിച്ചാൽ   ദൈവം   ക്ഷമിക്കും   എന്ന്  അവനു   അറിയാമായിരുന്നു .ഇല്ലാത്ത   കുറ്റങ്ങൾ   പറഞ്ഞു   പരത്തി   തന്റ്റെ   സഹപാഠിയെ  ദുഖിപ്പിച്ചു   എന്ന്   അവനു   മനസ്സിലായി .

Stories

Giving when it counts-     കൊടുക്കുമ്പോൾ    അതിനു   വിലയുണ്ട്‌

മൂല്യം —–സ്നേഹം,    ശരിയായ   പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം —-അനുകമ്പ ,   വേണ്ടസമയത്ത്   ചെയ്യുന്ന   സഹായം

പല   വർഷങ്ങൾക്കു    മുന്മ്പു  ഞാൻ   ഒരു    ആശുപത്രിയിൽ    സന്നദ്ധ   സേവകനായി     ജോലി    ചെയുന്ന    സമയത്ത്    ഒരു    ചെറിയ    പെണ്കുട്ടിയെ    പരിചയപ്പെട്ടു . 11 more words

Stories

       ഒരു   വിലപ്പിടിച്ച   സാൽവ  

മൂല്യം——ശരിയായ  പെരുമാറ്റം

ഉപമൂല്യം ——വിവേചന   ബുദ്ധി

പണ്ടൊരിക്കൽ    ഒരു   രാജാവുണ്ടായിരുന്നു .അദ്ദേഹത്തിനു   മദ്യപാനം, ഭോഗാസക്ത  തുടങ്ങിയ   പല  ദുർഗുണങ്ങൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം  പ്രധാനമന്ത്രിയോട്   പറയുമായിരുന്നു —ഒരാൾക്ക്‌   മനുഷ്യ   ജന്മം  അത്ര   എളുപ്പമായി   കിട്ടുകയില്ല . അത്   കൊണ്ട്   എല്ലാ    സുഖഭോഗങ്ങളോടെ   പരമാവധി   സുഖിച്ചു   ജീവിക്കണം .

Stories

ഒരു   കിണ്ണം   നുഡിൽസ്

മൂല്യം ——സ്നേഹം

ഉപമൂല്യം ——മാതാപിതാക്കളോട്    ബഹുമാനം ,  സ്നേഹം

അന്നത്തെ   രാത്രി  സു  എന്ന.  പെൺകുട്ടി. അമ്മയോട്   വഴക്കിട്ടു  വീട്ടിൽ. നിന്ന്  പുറത്തു  പോയി. പോകുന്ന. വഴിക്ക്  അവൾ  ഓർത്ത്‌  വീട്ടിലേക്കു ഒരു. ഫോൺ  വിളക്കുവാൻ പോലും  കൈയിൽ.

Stories

Always remember those who serve-സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക

.
മൂല്യം —–നന്ദി ശരിയായ പെരുമാറ്റം
ഉപംപ്പ്ല്യം ——മര്യാദ

ഐസ്ക്രീമിനു വിലകുറവായിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു 10 വയസ്സ് കുട്ടി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് . ഒരു മേശയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരുന്നു വൈട്രെസ്സ് ഒരു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളം കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വച്ച്

Moral Value Stories In Malayalam

骄傲的红玫瑰

在一个美丽的春天里,森林里的一朵红玫瑰绚丽绽放。玫瑰附近生长着其他植物。玫瑰环顾四周,看见大家羡慕的眼光。附近的一棵松树赞叹的说:“美丽极了!我多希望自己也像她那样美丽迷人。”另外一棵树说:“亲爱的松树,不要悲伤,我们不可能一切都美好。”

玫瑰沾沾自喜,说道:“看来我是森林里最美丽的植物。”一朵金黄色的向日葵抬起头问它:“你为什么这么说?森林里还有很多美丽的植物呢,你只不过是其中之一。”玫瑰昂着头道:“每一棵植物都看着我,羡慕我。”然后,玫瑰看了看身边的仙人掌,一脸鄙夷地说:“哟,满身都是刺的丑东西。”松树说:“红玫瑰,你这是什么话?谁能说得清,什么才算是美丽?你自己身上也有刺啊!”

骄傲的玫瑰生气地盯着松树说:“我一直以为你很有品味,原来你完全不懂什么是美丽。你不能拿我的刺跟仙人掌的刺相比。”

“真是一朵骄傲的花。”周围的树木都有同感。

那棵玫瑰试着移动自己的根部,想要远离仙人掌,但是徒劳无功。日子一天天过去,红玫瑰对仙人掌不停地讥讽嘲笑,“这棵没用的东西,碰到这样的邻居真倒霉。”

仙人掌听了不但不生气,反而好意地劝导红玫瑰说:“主创造不同形状的生命,没有一样是不好的。”

春天过去了,天气开始转热。森林里的生活日渐难熬,动物和植物都需要水份,而天空又没有下雨。那朵红玫瑰开始凋谢了。有一天,红玫瑰看到麻雀把尖锐鸟喙刺进那棵仙人掌身上,然后充满精力地飞走。红玫瑰感到莫名其妙,便问松树到底是怎么回事。松树解释说鸟儿在吸取仙人掌里面的水份。“被鸟儿这样啄进去,会不会痛?”红玫瑰问。

“当然痛啊!但是仙人掌不忍心任何鸟儿受口渴之苦。”松树回答。

红玫瑰惊讶地张大眼睛说:“仙人掌里面有水吗?”

“有,你也可以喝它的水。如果你请求仙人掌帮你,麻雀可以拿水给你解渴。”松树回答。

红玫瑰对自己过去的言行举止感到惭愧,不好意思跟仙人掌讨水,但是最后还是低声求助。仙人掌爽快地答应让鸟儿用喙装水去浇在玫瑰的根部。红玫瑰吸取了教训,从此再也不敢以貌取人。

启示:

不要以外表去判断任何人,因为外表是靠不住的。我们可以通过一个人的行为举止,而不是外表相貌,去了解一个人。

马来西亚沙迪亚赛理事会

原著: http://saibalsanskaar.wordpress.com; 22 Nov 2013

译: 中文组

  13 more words

Stories