Tags » Romantic Poem

Chém Trăng. Thơ Hư Vô

Ta vung đường cùng tận
Chém gục một vầng trăng
Rụng vàng đêm nguyệt lộ
Một bóng dáng tình nhân.

Em kiêu kỳ huyền hoặc… 92 more words

Thơ

Blind

Love is not blind,
it sees, and it makes a choice
yes it is blind, in a way
I agree
a playful paradox of nature, 17 more words

Writing

Love, apprehension

Forgive me if I am excessively
expressive
repressive
too pensive
extensively defensive
elusive
captive— I am afraid, to my own destruction
apprehensive…, till I know your motive.

{Annahoj Sig}

Writing

Heart

Where is my heart?
My heart is missing
the thing that should make me
beat alive
drumming through my veins
pumping, kickin’ in blood

Nothing, Nothing, Nothing.

{Annahoj Sig}

Writing

Còn Được Làm Người Dưng. Thơ Hư Vô

Cũng chưa thành người lạ
Mà như đã rất xa
Đường em mưa ngập lá
Chở thu đầy sân ga.

Chuyến tàu đi vội vã 114 more words

Thơ

Old things

I like old things.
Old names.
Old places.
Old churches.
Old songs.. swaying me to the music. To the rhythm. Leading me
somewhere. Taking
me… 8 more words

Writing

Light of life

Click: Goa, India

Muffled in her arms,

Nearing nowhere,

Going nowhere,

Chained in sweet caresses,

Exodus of debris,

Inhaling each inch of love,

The night was blooming, 55 more words

Blog