Tags » Saman

Jesus saved us

انجیل به معنای «خبر خوش» است. در واقع بهترین خبری است که میتوانید بشنوید. همین امروز دلهای خود را به روی مسیح باز کنید.

كلام خداوند میفرماید، » اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، «نجات» خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات. (رومیان ۹-۱۰)

بهترین راه برای اجرای این واقعیات، » دعا » کردن است. همانطور که پولس نوشته است:» زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. (رومیان ۱۰-۱۳)

قلب خود را با فروتنی واقعی به خدا تقدیم کنید، زیرا » قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد.»

Saman

قانون طلایی

خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهم‌ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه‌ی خود رادوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده‌اید.

(انجیل متی، ۴۰ – ۳۷ : ۲۲)

Saman

نان روزانه ، آمین

“پس بیایید به واسطۀ عیسی قربانیِ سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی، همان ثمرۀ لبهایی است که به نام او معترفند.”
“Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that acknowledge his name.”

Saman

Amen 

قلبهایمان را به سوی او باز کنیم، دلهایمان را به سوی نور او باز کنیم، چشمانمان را به سوی دستورات او باز کنیم..

Saman