Tags » Sambuhay Missalette

"THE VINE AND THE BRANCHES" (April 29th, 2018)

Fifth Sunday of Easter (B – White)

ANTIPHON (Psalm 98 (97):1-2)

O sing a new song to the Lord, for he has worked wonders; in the sight of the nations he has shown his deliverance, alleluia. 1,599 more words

Sunday Mass

"BAGONG BUHAY AT TUWA" (Abril 29, 2018)

Ika-Limang Linggo ng Muling Pagkabuhay (B – Puti)

ANTIPONA (Salmo 98:1-2)

Bagong awit ay ialay sa ating Poong Maykapal. tanang bansa’y nakinabang sa kanyang kapangyarihan. Aleluya, siya’y idangal. 1,358 more words

Sunday Mass

"ANG MABUTING PASTOL" (Abril 22, 2018)

Ika-apat na Linggo ng Muling Pagkabuhay (B – Puti)

ANTIPONA (Salmo 33:5-6)

Pag-ibig ng Diyos na tapat sa daigdig ay laganap. Sa salita niya’y natatag kalangitan sa itaas. 1,244 more words

Sunday Mass

"PAGPAPATOTOO KAY KRISTO NG TOTOONG KRISTIYANO" (Abril 15, 2018)

Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay (B – Puti)

ANTIPONA (Salmo 66:1-2)

Sa Diyos tayo ay magalak lahat magpuri nang wagas. Sa ngalan niya’y ipahayag pagpupuring walang kupas, Aleluyang walang wakas. 1,348 more words

Sunday Mass

"PANANAMPALATAYA SA BANAL NA AWA" (Abril 6, 2018)

Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay/Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos (B – Puti)

ANTIPONA (1 Pedro 2:2)

Kayong mga bagong silang ay maghangad na makamtan ang gatas ng espirituwal na dulot ng Amang banal. 1,553 more words

Sunday Mass

"COME, HAVE BREAKFAST" (April 6th, 2018)

Friday within the Octave of Easter (B – White)

ANTIPHON (cf. Psalm 78 (77):53)

The Lord led his people in hope, while the sea engulfed their foes, alleluia. 1,580 more words

English Mass

"ANG BAGONG ARAW" (Abril 6, 2018)

Biyernes sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay (B – Puti)

ANTIPONA (Salmo 78:53)

Inakay nang di matakot ang bayang hinirang ng Diyos at kanya namang nilunod ang kaaway na lumusob. 1,486 more words

Tagalog Mass