Tags » San Juan

Puerto Rico

| Puerto Rico, may you mend my heart and soul, recharge me, help heal my grieving spirit, just like you need healing. I know my troubles are thousands of times less than yours. 138 more words

Grief

La Mallorquina - Pirate booty, Teddy Roosevelt and Puerto Rico's first restaurant

300 year old mirrors stolen by pirates, a scene of Spanish resistance during the Spanish-American war, a Wikipedia mention — The world’s first “Puerto Rican restaurant” finally reopens after Maria! 558 more words

The Fruit of the Spirit (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT - Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

Galatians (Gálatas) 5:22-23

22 A̱ndá ti Ncha̱kuén Díos tꞌe̱tue̱hen a̱séni la tjue̱he kíchóni, tso̱chéhe̱ni, kjuaxróxin tsꞌejóni, tso̱nínkakonhñani, nkojína tsꞌejókoni kíchóni, tjinki̱tsani íso chojni, nchexiteyáni ti nkehe ndáchroni, 26 more words

Bible

The Armor of God (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT - Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

Ephesians (Efesios) 6:10-18

10 A̱ndá ijie kíchóni, chrókjui̱nchefuerte a̱sánra, kixin chóntani ti kjuachaxin ijié kuènté Cristo. 366 more words

Bible

The Lord is my Shepherd (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT - Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

Psalms (Salmos) 23

1 Itꞌéni Díos, mé ti Pastor tꞌayakohen ti jeheni; la kaín nkehe chóntani la í ninkehó tꞌitjáñahña. 154 more words

Bible

God's Love (POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT - Salmos y Proverbios)

POPOLOCA, SAN JUAN ATZINGO: Bible NT – Salmos y Proverbios

John (Juan) 3:16

16 ’Díos imá tjue̱he ti chojni chjasintajni la kjuajon chꞌan ti nkoko̱axón Xje̱en chꞌan, kixin kaín ti nkexro tsitekaon ti Xje̱en chꞌan la tsꞌitjáñahña sin, tsochónta sin kjuachón nkochríxín.

Bible