ದಾಟು ವರಿಸೆಗಳು

ರಾಗ:ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ತಾಳ: ಆದಿ

1.  ಸರಿ ಸಗ | ಸಮ ಗರಿ || ಸರಿ ಗಮ | ಪದ ನಿ ̇ಸ ||

    ̇ಸನಿ ಸದ | ̇ಸಪ ದನಿ || ̇ಸನಿ ದಪ | ಮಗ ರಿಸ ||

2.  ಸಗ ರಿಮ | ಗಪ ಮದ || ಸರಿ ಗಮ | ಪದ ನಿ ̇ಸ ||

    ̇ಸದ ನಿಪ | ದಮ ಪಗ || ̇ಸನಿ ದಪ | ಮಗ ರಿಸ ||

3.  ಸಮ ಗಮ | ರಿಗ ಸರಿ || ಸರಿ ಗಮ | ಪದ ನಿ ̇ಸ ||

    ̇ಸಪ ದಪ | ನಿದ ̇ಸನಿ || ̇ಸನಿ ದಪ | ಮಗ ರಿಸ ||