Tags » Scottish

Album Review: The Part That No One Knows by Pinact

Scottish indie punks Pinact release their sophomore album The Part That No One Knows on 25th August via Kanine Records. 12 tracks of instantaneous Weezer-esque indie punk condensed into 33 minutes, what more could you want? 317 more words

Ticker

The Lord is my Shepherd - Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1992

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainean glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball. 136 more words

Bible

The Lord is my Shepherd - Is e an Tighearna mo Bhuachaille (GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826)

GÀIDHLIG: Sailm Dhaibhidh 1826

Psalms (Sailm) 23

1 Is e Dia fhèin as buachaill dhomh, cha bhi mi ann an dìth.

2 Bheir e fa‑near gun laighinn sìos air cluainibh glas’ le sìth: Is fòs ri taobh nan aibhnichean thèid seachad sìos gu mall, A ta e ga mo threòrachadh, gu mìn rèidh anns gach ball. 136 more words

Bible

The Armor of God - Armachd Dhè (GÀIDHLIG: Ann an Gàidhlig an là an diugh 1986)

GÀIDHLIG: Ann an Gàidhlig an là an diugh 1986

Ephesians (Ephesianaich) 6:10-18

10 Anns an dealachadh, tha mi ag iarraidh oirbh sibh fhèin a neartachadh anns an Tighearna le bhith a’ cur gu feum an spionnaidh chumhachdaich a bhuineas dhàsan. 294 more words

Bible

Salad Blue Potato Harvest

We tried ‘Salad Blue’ potatoes this year, a Scottish heritage variety, as they are supposed to be coloured all the way through (unlike last year’s ‘Arran Victories’) and retain their colour when cooked. 149 more words

Gardening