Tags » Self Stories

Du Hoc

Lúc đi cũng không cảm thấy bịn rịn gì. Chỉ có lúc sang đến đây, loay hoay tìm ông taxi đón mình (vì nhà trường sắp xếp cho người đi đón) mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đấy sai sai, không được đúng lắm, mà lúc đấy quay đầu đi về chắc cũng không kịp, nên thôi, đâm lao theo lao. 2,214 more words

Self Stories

My Underarm Forests - Self Story #4

I don’t necessarily have a life-altering story concerning gender or topics concerning gender but here’s a little story about body hair.

Recently I was talking with a friend about how I shaved my legs and not my armpits. 503 more words

Self-Stories

Don't we all tan? - Self Story #3

The first time, and most memorable memory involving a person of a different race was one sweat-inducing summer when I was probably around the age of fifteen. 791 more words

Self-Stories

What If I Just Said I'm Sorry? - Self Story #2

What does it mean to be Canadian? I suppose the answer could be so simple that if you are living in Canada then you are Canadian. 617 more words

Self-Stories

The Kiddie Pool Epidemic - Self-Story #1

Imagine a little blue kiddie pool, laying in the middle of a large oasis of freshly mowed grass during a hot summer’s afternoon sometime in the early 2000s. 715 more words

Self-Stories

Hello 2018!

Hôm nay đi làm về rảnh rỗi nên giành ít thời gian viết lách, chứ lâu lắm rồi cũng chưa ngó ngàng gì đến trang blog của mình :)) 1,228 more words

Self Stories

First check mark

I have had a lot of free time in my hands recently ( by recently I meant all the time) so here I am – spending my (free) time to write this blog during my holiday times. 439 more words

Self Stories