Tags » Shellcode

Shellcode: A Tweetable Reverse Shell for x86 Windows

Introduction

Since being granted a 280 character limit, many twitter users have been embedding all kinds of code into a single message. This will be a quick post showing a tweetable reverse shell for x86 windows. 1,526 more words

Assembly

Source:

⬇️Shellcode

Phân tích:

Bài này PIE enable có nghĩa là mình không thể truyền cố định chỉ một hàm hay một string nào vào chương trình được.

770 more words
#CTF
Đề bài:

⬇️Sh3llc0de

Phân tích:

Thoạt đầu checksec để kiểm tra xem thuộc tính thực thi của chươn trình này xem sao.

 Arch: i386-32-little
 RELRO: Partial RELRO
 Stack: No canary found
 NX: NX disabled
 PIE: No PIE (0x8048000)
 RWX: Has RWX segments
 … 1,080 more words
#CTF

Shellcode: Linux ARM (AArch64)

Introduction

I’ve no idea how useful these will be since they were only tested on Linux Ubuntu. They were more or less derived from 32-bit codes shown here… 525 more words

Assembly

Shellcode: Linux ARM Thumb mode

Introduction

Just a quick post about some shellcodes for a raspberry pi 3 I purchased recently to learn ARM assembly. I highly recommend Writing ARM Assembly… 783 more words

Assembly

自家產的shellcode (不加農藥X

這是我在國外的論壇上po的文章,一篇給初心者說明怎麼寫簡單的shellcode的教學。寫完卻怎麼看怎麼不滿意,看來我離論壇大牛的道路還有十萬八千里呢QQ

自己的文章自己分享囉

Play PWN 4 Fun

mfsvenom - encode custom shellcode (no payload)

How can you encode a “custom shellcode” with msfvenom?

I read a lot of post with msfencode. However, any of those posts were useful for me. 403 more words

Shellcode