Tags » Shoujo Manga

Best Ballet Manga: Kenrantaru Grande Scene

So I’m really picky when it comes to reading ballet manga because I’m a ballet dancer myself and it’s hard for my expectations to be met. 789 more words

Manga

Piccoli Cambiamenti

After almost hours of searching, I have figured out a way to make my laptop work for the time being so I can blog in comfortably. 634 more words

Daily Life Shiz

Silver – Bình cũ rượu cũ, người vẫn say

Cái duyên tìm đến với bộ manga này khá ngẫu nhiên. Chỉ là sau khi thi xong, dung app trên ipad để tìm thử một bộ manga giải trí, chọn 2 tag genre ưa thích của mình là josei + romance và tìm thấy Silver. 2,456 more words

Manga

Takane to Hana - thoughts

I noticed Takane to Hana (Takane and Hana, in English) when it began serialising but never got around reading it until… the first volume was free to read. 423 more words

Books