Tags » Staind

Deck testing part 1

I’m really interested in how I can do my plywood deck so tonight I went out in the garage and found a peace of scrap plywood to start the testing on! 318 more words

Boat

Aaron Lewis of Staind Gears Up for His Next Country Album

Aaron Lewis of the rock band Staind is gearing up for the release of his third country album this Friday (Sptember 16th). It’s his first on his new label, Dot Records, and features guest vocals from country legends… 194 more words

Features

Staind – So Far Away(OST: Supernatural)

So Far Away
Այնքան հեռու

This is my life, it’s not what it was before, Ահա՝ իմ կյանքը. այն այնպիսին չէ, ինչպես նախկինում: All these feelings I’ve shared, Ահա իմ ունեցած բոլոր զգացմունքները, These are my dreams I’ve never lived before Ահա իմ երազանքները, որ նախկինում երբեք չէին իրականանում: Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկը թող ուշքի բերի ինձ, ես..ես երևի քնած եմ… Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու, All the struggle we trought was in vain Բոլոր ջանքերը, որ զուր էին թվում, All the mistakes one life contained Բոլոր սխալները, որ կարող են կատարվել կյանքում… They all finally start to go away Այս ամենը վերջապես սկսում է մոռացվել: Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու… And I feel like I can face the day Եվ զգում եմ, որ կարող եմ ընդունել իրականությունը: And I can forgive and I am not ashamed, Եվ կարող եմ ներել ու ես չեմ ամաչում To be the person that I am today Լինել այն, ինչ կամ այսօր: These are my words I’ve never said before: Ահա իմ բառերը, որ նախկինում երբեք չեմ ասել. 68 more words
14 Shades Of Grey

Mike Mushok On Staind's Future: "There’s No Real Plan For [Anything] Right Now"

Mike Mushok was recently interviewed by Mitch Lafon and was asked about the future of Staind. According to Mushok, the band still doesn’t have any plans for the foreseeable future. 315 more words

News

That Ain't Country..But Wait...

Hello my friends! So part of the purpose of this blog is to bring you artists you may not be hearing on local country radio in these parts of the Tri-State Area. 514 more words

Country

Staind - Blow Away Acoustic Cover

An acoustic guitar cover I had made, of this amazing song by Staind.

Thanks for watching!

Guitar