Tags » Staind

Staind – So Far Away(OST: Supernatural)

So Far Away
Այնքան հեռու

This is my life, it’s not what it was before, Ահա իմ կյանքը այնպիսին չէ,ինչպես առաջ, All these feelings I’ve shared, Ահա իմ բոլոր զգացմունքները,որոնք ես կոսում էի, These are my dreams I’ve never lived before Ահա իմ բոլոր երազանքները,որոնք առաջ երբեք չէին իրականանում Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկդ ուշքի բերեք ինձ,ես..ես երևի քնած եմ Now that we’re here, it’s so far away Հիմա,երբ որ մենք հասանք հեռու,հասանք շատ բաների հասանք All the struggle we trought was in vain Բոլոր ջանքերը,որոնք մենք կարծում էինք,որ զուր էին: All the mistakes one life contained Բոլոր սխալները,որոնք թվում էին շատ մեր կյանքի համար They all finally start to go away Այդ ամենը վերջապես կսկսի մոռացվել Now that we’re here, it’s so far away Հիմա,երբ որ մենք հասանք այսպես հեռու,հասանք շատ բաների And I feel like I can face the day Ես զգում եմ, որ կարող եմ ընդունել իրականությունը And I can forgive and I am not ashamed, Եվ ես կարող եմ ներել,ես չեմ ամաչում To be the person that I am today Լինել այն մարդը,որը ես կամ այսօր These are my words I’ve never said before: Սրանք իմ բառերն են,որոնք ես առաջ երբեք չեմ ասել “I think I’m doing ok” <<Ես կարծում եմ`ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի>> This is the smile I’ve never shown before, Ահա իմ ժպիտը,որը ես երբեք ցույց չեմ տվել somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկդ ուշքի բերեք ինձ,ես…ես երևի քնած եմ These are my words I’ve never said before: Սրանք իմ բառերն են,որոնք ես առաջ երբեք չեմ ասել “I think I’m doing ok” <<Ես կարծում եմ`ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի>> This is the smile I’ve never shown before, Ահա իմ ժպիտը,որը ես երբեք ցույց չեմ տվել somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկդ ուշքի բերեք ինձ,ես…ես երևի քնած եմ

Խմբագիր` Սոֆի Էլիզբարյան
Թարգմանիչ` Սոֆի Էլիզբարյան

14 Shades Of Grey

Mike Mushok On Staind's Future: "There’s No Real Plan For [Anything] Right Now"

Mike Mushok was recently interviewed by Mitch Lafon and was asked about the future of Staind. According to Mushok, the band still doesn’t have any plans for the foreseeable future. 315 more words

News

That Ain't Country..But Wait...

Hello my friends! So part of the purpose of this blog is to bring you artists you may not be hearing on local country radio in these parts of the Tri-State Area. 514 more words

Country

Staind - Blow Away Acoustic Cover

An acoustic guitar cover I had made, of this amazing song by Staind.

Thanks for watching!

Guitar

What do you Know 037

Entire categories and catalogs of music exist of which I have neither heard of, or heard from. I have found a song by Staind, “ 63 more words

Tautology

In the Words of Staind: "It's Been a While"

Hello all! Sorry I haven’t been around for a while. In addition to being a blogger, I am a full time student and worker and life has just gone off the rails on the crazy train (we are FULL OF MUSIC REFERENCES TODAY.) 61 more words

Art