Tags » Staind

Shoes on the other foot

Since I got back from getting my wisdom teeth pulled, I got a few days off, and back to work for a twelve hour shift. It wasn’t as difficult as I made it seem, but I just needed to whine and let it out. 988 more words

Poetry

#274: MASCOTS AND THE GREEN DAY CONSPIRACY

http://wfodicks.podbean.com/mf/web/9s2t5k/WFOD101016R.mp3

mike, nappier and drunk discuss the following topics…..

bumper stickers….

mascots……….

ken bone……..

disney parents……..

you want to impress billy bush……..

aaron lewis is country now…. 17 more words

PODCAST

Sisters' Endgame

Unknown Artist

Sisters’ Endgame
100 Words Only


What of fate and faith? While they embrace, hold hands, which rules the other? This perpetual thought is a silent cancer that creeps within, like rust that never sleeps. 114 more words

Poetry

Aaron Lewis Says Staind "Haven't Broken Up" But He Has "No Interest Or Creative Need To Go There Right Now"

Aaron Lewis was recently interviewed by Rolling Stone, and was asked about the current status of Staind. The vocalist responded by saying the band is still together, but he just isn’t interested in doing anything with them right now, because he is focusing on his country career. 94 more words

News

Deck testing part 1

I’m really interested in how I can do my plywood deck so tonight I went out in the garage and found a peace of scrap plywood to start the testing on! 318 more words

Boat

Aaron Lewis of Staind Gears Up for His Next Country Album

Aaron Lewis of the rock band Staind is gearing up for the release of his third country album this Friday (Sptember 16th). It’s his first on his new label, Dot Records, and features guest vocals from country legends… 194 more words

Features

Staind – So Far Away(OST: Supernatural)

So Far Away
Այնքան հեռու

This is my life, it’s not what it was before, Ահա՝ իմ կյանքը. այն այնպիսին չէ, ինչպես նախկինում: All these feelings I’ve shared, Ահա իմ ունեցած բոլոր զգացմունքները, These are my dreams I’ve never lived before Ահա իմ երազանքները, որ նախկինում երբեք չէին իրականանում: Somebody shake me cause I, I must be sleeping Ինչ-որ մեկը թող ուշքի բերի ինձ, ես..ես երևի քնած եմ… Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու, All the struggle we trought was in vain Բոլոր ջանքերը, որ զուր էին թվում, All the mistakes one life contained Բոլոր սխալները, որ կարող են կատարվել կյանքում… They all finally start to go away Այս ամենը վերջապես սկսում է մոռացվել: Now that we’re here, it’s so far away Հիմա, երբ մենք այստեղ ենք` այսքան հեռու… And I feel like I can face the day Եվ զգում եմ, որ կարող եմ ընդունել իրականությունը: And I can forgive and I am not ashamed, Եվ կարող եմ ներել ու ես չեմ ամաչում To be the person that I am today Լինել այն, ինչ կամ այսօր: These are my words I’ve never said before: Ահա իմ բառերը, որ նախկինում երբեք չեմ ասել. 68 more words
14 Shades Of Grey