Tags » Standard

Daily Mulligan Question for January 16th, 2018

originally asked 01/12/18 at the Zonta House

0/6 teams correct

Standard

The Fruit of the Spirit (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Galatians (Galatia) 5:22-23

22 Samơ̆ Yang Bơngăt Hiam ngă kơ ƀing gơmơi khăp kơ ƀing arăng, hơ̆k mơak, rơnŭk rơno̱m, gir run, ngă klă djrưng, ngă hiam klă, dŏ tŏng ten, 45 more words

Bible

The Armor of God (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Ephesians (Ephesos) 6:10-18

10 Hơnăl tuč, tŭ dŏ kơtang kơjăp bĕ amăng Khua Yang laih anŭn amăng tơlơi dưi mơyang Ñu. … 452 more words

Bible

The Lord is my Shepherd (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Psalms (Adoh Bơni Hơơč) 23

1 Yahweh jing Pô wai triu kâo; tui anŭn kâo, jing triu Ñu, ƀu či kơƀah hơget gĕt ôh. 249 more words

Bible

God's Love (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

John (Yôhan) 3:16

16 “Ơi Adai khăp biă mă kơ abih bang mơnuih mơnam tơl Ñu pha brơi Ană Ñu kơnơ̆ng hơmâo ha čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn, ñu anŭn ƀu či răm rơngiă hĭ ôh samơ̆ či hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai amăng plei hiam yơh.

Bible

The Beatitudes (JARAÍ: Standard Version Bible)

JARAÍ: Standard Version Bible

Matthew (Mathiơ) 5:3-12

3 “Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hơmâo pran jua ƀu đaŏ kơnang kơ gơñu pô ôh, yuakơ ƀing gơñu či hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Ơi Adai hơmâo yơh. 387 more words

Bible