Tags » Standardization

НАБАВКА НА ВЛЕКАЧИ И ПРИКОЛКИ СО ХИДРАУЛИЧНА РОТОПРЕСА ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ И ТРАНСПОРД НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

Eco Project-A Healthy Environment

ПОДИГНУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ И СТЕПЕНОТ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА СО ПОМОШ НА  ДОПОЛНУВАЊЕ СО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЛЕСНОПОДВИЖНИ  ВОЗИЛА ЗА НЕПРЕЧЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ ВО ЈАВНАТА ЧИСТОТА 

Eco Project-A Healthy Environment

ПРОЕКТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТАТА НА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ОСТАНАТИТЕ ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

Eco Project-A Healthy Environment

ДИЗАЈНИРАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ
СМЕТКА И ФАКТУРА НА ЈКП ТЕТОВО ТЕТОВО

Standardization

Формулари за РЕ Комунална хигиена
Formulari i NjP Higjiena Komunale

Standardization

Формулари на РЕ Водовод и канализација
Formulari i NjP Ujesjellesi dhe kanalizim

Standardization

ПОДИГНУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ И СТЕПЕНОТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВО ОБЛАСТА НА ПОДИГНУВАЊЕ НА  НАСАД СО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЈА ВО ОДДЕЛОТ ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО СО ПОМОШ НА  ДОПОЛНУВАЊЕ СО  ВОЗИЛА (ТРАКТОР) И АЛАТ ПОТРЕБЕН ЗА НЕПРЕЧЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ

 Опис и причина

            ЈКП “Тетово” – Тетово е компанија чиј основач е светот на Општина Тетово, од каде што произлегуваат и обврските на компанијата кон граѓаните на Општина Тетово во обавување на услугите како што се:  водоснабдување, комунална хигиена, јавна чистота, организирање на пазари како и уредување и  одржување на парковите и зеленилото. Во овој проект начелно ќе се фокусираме на изнаоѓање на модус кој преку проект ќе успее да ги подигне стандардите и степенот како и механизирање на одделот Паркови и зеленило во чија област на дејстување на јавното претпријатие се јавува се поголема потреба. Јавното Комунално Претпријатие Тетово од Тетово има изготвено програма за начинот и потребите на извршување на потребните задачи по сектори, оддели единечно во периодот на 2016 година. Начелно во програмата за работа на одделот Паркови и зеленило поединечно се предвидени сите параметри и потреби (механизација, алат и опрема, работна сила, распоред) за исполнување на обврските. ЈКП Тетово – Тетово со оглед на еко стандардите во град Тетово, зголемената фрекфенција на поминувачи се јавува потреба за континуирано дејстување на детектирани локации кои се внесени во акционен план. Целта на овој проект е целосно покривање на зелените тревни површини и засадување со украсни декоративни видови на места детектирани од страна на одделот…

Eco Project-A Healthy Environment