Tags » Stories Told

The heart of it all

(Photo Credit:  Will Oliver at Rocky Mountain Photography)

So many great stories happen on a daily basis in my world, if only we take the time to listen. 1,426 more words

Cruising by the Statue of Liberty

My first visit to New York City was in 1988 with my friend Gary. He grew up across the Hudson River in New Jersey and trips to the city were a regular part of his childhood. 514 more words

Photography

Fortune's careless aim: The myth that hard work alone creates success

It’s the American mythos: if you work hard enough, you can accomplish anything. But I no longer think it’s true.

Mind you, I’m all for hard work. 2,552 more words

Stories Told

Cười đi

Mình hỏi: Trong 10 lần cười thì có thể 1 lần nói mình biết lý do được không?

Cậu ấy: Chỉ muốn cười để mình nhìn cậu ấy cười mà cười theo thôi. 24 more words

Stories Told

Cô gái thứ hai

Mình đến giờ vẫn không chấp nhận chuyện đồng tính. Đối với mình nó vẫn là một loại bệnh, bệnh tâm lý (ngoại trừ số lượng rất ít cá thể là sinh lý từ khi sinh ra). 602 more words

Stories Told

Looking upwardly mobile on the cheap

Late. I hate being late. My brother waited for me upstairs in the bar. I’m most comfortable in cozy, local places, especially those with far smaller prices than this high-end chain steakhouse offered. 366 more words

Stories Told

Một mẩu chuyện

Cậu ấy đi suốt, cậu ấy làm suốt. Cậu ấy biến tôi thành một kẻ vô dụng, vô tâm, sống bám, gánh nặng. Cậu ấy coi tôi là một tiểu thư chẳng biết làm gì, chẳng làm được gì. 1,225 more words

Stories Told