Tags » Successful People

Dương Minh Tuấn đang cảm thấy tuyệt vời tại Marina Bay Sands

Cảm giác lúc này thật là tuyệt..!
Khi bạn đi đến cuối con đường theo kế hoạch, bạn vạch ra điểm kết thúc để bắt đầu cho hành trình mới, tôi nhận ra rằng thành công hay thất bại đều có những dư vị riêng, mỗi bước đi dù nhỏ hay lớn đều đáng được trân trọng trong hành trình đấy, quan trọng không phải bạn nhanh chân, khôn kéo, hay dùng bất kì thủ thuật nào, điều quan trọng là bạn đã tham gia cuộc hành trình và thực hiện hết cuộc hành trình đó, kiên định, nhẫn lại, bám sát những mục tiêu bạn đặt ra từng bước, từng bước nhỏ cho 1 mục tiêu lớn!

244 more words
Successful People

12 Morning Rituals That Help to Kick Off Great Mondays

Greatness doesn’t happen by accident. Industry leaders don’t just roll out of bed, fix whatever they find in the cupboards for breakfast, and then head to the office to tackle whatever pops up in their inboxes. 1,093 more words

Young Nigerian Lawyers

The #1 Reason You Should Be a Morning Person

We need to re-think mornings. Did you get the memo that you should be a morning person?

There are lots of reasons to be an early riser.They say it will help you be organized. 278 more words

Chicago

17 Things Really Successful People Never Stop Doing (Ever)

1. …Laughing

There are times to be serious–many times, in fact. But successful people understand there is humor to be found in nearly any situation. As… 537 more words