POS taggers sử dụng các thông tin từ một ngữ cảnh rất hạn chế để quyết định xem tag nào sẽ được chọn cho mỗi từ. 545 more words