Tags » Tableview

Create TableView Programmatically

Creating TableView programmatically in swift 4.0

The UITableView is one of the most used things in iOS, and today you are going to learn how to create that. 169 more words

TableView

Custom Swift tableView

We want our list have an icon at left, drag icon in to project, add this line in function tableView
cell.imageView?.image = UIImage(named: “image”)


To change arrow mark at right. 224 more words

TableView

Custom Table View Cell

Beside creating default cell on the table view we can make custom cell using independent nib file. By using custom cell we can make the cell reusable for other table view. 354 more words

Custom Cell

Hướng dẫn làm 1 app với TableView và JSON – Part 3: ParseJSON và lấy dữ liệu

Phần 3 là phần quan trọng nhất:

Làm gì thì làm cần kiểm tra có parseJSON được không và đổ dữ liệu được không ? 124 more words

Swift-4

Hướng dẫn làm 1 app với TableView và JSON – Part 2: Array class

1. Sau khi tạo ra Object, ta cần tạo 1 class để chứa những đối tượng đó:

Chỗ ni phân tích xí:

Trước hết, dù đây là struct nhưng ta cũng nên đảm bảo khởi tạo cho nó để an toàn: 19 more words

Swift-4

Hướng dẫn làm 1 app với TableView và JSON - Part 1: UI - JSON - Object class

1. Trước hết, tạo các ViewController cũng như các class quản trị tương ứng. Tạo các component tương ứng như ở dưới sau:

Có 3 phần là: 146 more words

Swift-4

Living the Summer

Welcome to our first blog post. While it’s still going to be a couple of months until we officially open our doors, there are…

74 more words