Tags » Tamil Christian Songs

பயப்படாதே

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiQYHgBLtmuv-LgrP

பயப்படாதே என் மகனே
பயப்படாதே என் மகளே
பிரியமானவனே நீ பயப்படாதே
பிரியமானவளே சோர்ந்து போகாதே

பிரச்னைகள் உன்னை சூழ்ந்தாலும்
போராட்டங்கள் உன்னை சுற்றி பெருகினாலும்
பயப்படாதே

உன் சத்ருக்கள் உனக்கு விரோதமாய்
ஒரு வழியாய் இன்று வந்தாலும்
ஏழு வழியாய் ஓடிப்போவார்கள்
உன் கண்களாலே நீ அதை காண்பாய்
உனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதம்
வாய்க்காதே போகச்செய்வேன்

உன்னோடு கூட இருந்து
நானும் செய்திடும்
காரியங்கள் பயங்கரமாய் இருக்கும்

உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன்
உன்னை பெருகவே பெருகச் செய்வேன்
என் பிரசன்னத்தால் உன்னை நிரப்புவேன்
என் கரங்களால் உன்னை மூடுவேன்

நீ என்னோடு கூட நடப்பாய் என் பிள்ளையாய்
இருதயத்தை குளிரச்செய்வாய்
உனக்காக ஒரு பந்தியை
ஆயத்தமாக வைத்திருக்கிறேன்

உன்னோடு கூட இருந்து
நானும் செய்திடும்
காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும்

நீ தண்ணீரை கடக்கும்போது பயப்படாதே
சோதனை பெருகும்போது சோர்ந்து போகாதே
கன்மலை வெடிப்பிலே பாதுகாப்பேன்
என் கரத்தின் நிழலினால் மூடுகின்றேன்

புதிய காரியம் இன்று செய்வேன்
இன்றைக்கே நீ அதை காண்பாய்
உன் மனவிருப்பமெல்லாம் நிறைவேற்றுவேன்
இரட்டிப்பான நன்மை காண்பாய்

உன்னோடு கூட இருந்து
நானும் செய்திடும்
காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

பலிபீடத்தில் என்னை

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXhiOzMLmnrfW1AvBU

பலிபீடத்தில் என்னைப் பரனே
படைக்கிறேனே இந்த வேளை
அடியேனை திருச்சித்தம் போல
ஆண்டு நடத்திடுமே

கல்வாரியின் அன்பினையே
கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன்
கழுவும் உம் திரு இரத்தத்தாலே
கரை நீங்க இருதயத்தை

1. நீரன்றி என்னாலே பாரில்
ஏதும் நான் செய்திட இயலேன்
சேர்ப்பீரே வழுவாது என்னைக்
காத்துமக்காய் நிறுத்தி

2. ஆவியோடாத்மா சரீரம்
அன்பரே உமக்கென்றும் தந்தேன்
ஆலய மாக்கியே இப்போ
ஆசீர்வதித்தருளும்

3. சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற
சுத்தாவியே அனல் மூட்டும்
ஜெயம் பெற்று மாமிசம் சாக
தேவா அருள் செய்குவீர்

4. பொன்னையும் பொருளையும் விரும்பேன்
மண்ணின் வாழ்வையும் நான் வெறுத்தேன்
மன்னவன் இயேசுவின் சாயல்
இந்நிலத்தே கண்டதால்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

வாழ்நாளெல்லாம்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXg1aN1mZnvfFmdWuB

வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து
திருப்தியாக்கும் உம் கிருபையினால்
காலைதோறும் களிகூர்ந்து
திருப்தியாக்கும் உம் கிருபையினால்

1. புகலிடம் நீரே பூமியிலே
அடைக்கலம் நீரே தலைமுறைதோறும்

நல்லவரே வல்லவரே
நன்றி ஐயா நாள்முழுதும்

2. உலகமும் பூமியும் தோன்றுமுன்னே
என்றென்றும் இருக்கின்ற என் தெய்வமே

3. துன்பத்தைக் கண்ட நாட்களுக்கு
ஈடாக என்னை மகிழச் செய்யும்

4. அற்புத செயல்கள் காணச் செய்யும்
மகிமை மாட்சிமை விளங்கச் செய்யும்

5. செய்யும் செயல்களை செம்மைப்படுத்தும்
செயல்கள் அனைத்திலும் வெற்றி தாரும்

6. நாட்கள் எண்ணும் அறிவைத் தாரும்
ஞானம் நிறைந்த இதயம் தாரும்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

அழைத்தவரே!

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXihGboq7Wncwgegh1

அழைத்தவரே! அழைத்தவரே!
என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே

1. எத்தனை நிந்தைகள் எத்தனை தேவைகள்
எனை சூழநின்றாலும் உம்மை பார்க்கின்றேன்
உத்தம ஊழியன் என்று நீர் சொல்லிடும்
ஒரு வார்த்தை கேட்டிட உண்மையாய் ஒடுகிறேன்

2. வீணான புகழ்ச்சிகள் எனக்கு இங்கு வேண்டாமே
பதவிகள் பெருமைகள் ஒரு நாளும் வேண்டாமே
ஊழியப் பாதையில் ஒன்று மட்டும் போதுமே
அப்பா உம் கால்களின் சுவடுகள் போதுமே

3. விமர்சன உதடுகள் மனம்சோர வைத்தாலும்
மலைபோன்ற தேவைகள் சபை நடுவில் நின்றாலும்
அழைத்தவர் என்றுமே விலகுவதில்லையே
கிருபையின் வரங்களும் குறைவதும் இல்லையே

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXglLTi2r4Ub0Rvm7K

அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
இந்த லேசான உபத்திரவம்
சோர்ந்து போகாதே – நீ

1. உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள்
புதிதாக்க படுகின்ற நேரமிது

2. ஈடு இணையில்லா மகிமை
இதனால் நமக்கு வந்திடுமே

3. காண்கின்ற உலகம் தேடவில்லை
காணாதப் பரலோகம் நாடுகிறோம்

4. கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டால்
பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே

5. மன்னவன் இயேசு வருகையிலே
மகிழ்ந்து நாமும் களிகூருவோம்

6. மகிமையின் தேவ ஆவிதாமே
மண்ணான நமக்குள் வாழ்கின்றார்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

இல்லாதவைகளை

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXbIO58Mleld5ELR0

இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைப்போல
அழைக்கும் தெய்வம் நீரே
என் தெய்வமே எனதேசுவே
நீரே போதும் வேறொன்றும் வேண்டாம்

1. வனாந்திரத்தில் வழிகளையும்
அவாந்தரவெளியில் ஆறுகளும்
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும்

2. எவரையுமே மேன்மைப்படுத்த
எவரையுமே பெலப்படுத்த
உம்மால் ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம் கரத்தால் எல்லாம் ஆகும்

3. பெலவீனனை பெலப்படுத்த
தரித்திரனை செழிப்பாக்கிட
உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXglG2-AVaLSYvGonu

ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே
ஆவியானவரே-என் ஆற்றலானவரே

1. நினைவெல்லாம் உமதாகணும்
பேச்செல்லாம் உமதாகணும்
நாள் முழுதும் வழிநடத்தும்
உம் விருப்பம் செயல்படுத்தும்

2. அதிசயம் செய்பவரே ஆறுதல் நாயகனே
காயம் கட்டும் கர்த்தாவே
கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே-என்

3. புதிதாக்கும் பரிசுத்தரே
புதுபடைப்பாய் மாற்றுமையா
உடைத்துவிடும் உருமாற்றும்
பண்படுத்தும் பயன்படுத்தும்

4. சங்கீதம் கிர்;த்தனையால்
பிறரோடு பேசணுமே
எந்நேரமும் எப்போதுமே
நன்றிப் பலி செலுத்தணுமே

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்