Tags » Tamil Christian Songs

ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை

http://1drv.ms/1QRHSSH

ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
இரட்சக தேவா உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

1. மாட்சிமை உள்ளவரே
எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
மாறிடாத என் நேசரே
துதிக்குப் பாத்திரரே

2. என் பெலவீன நேரங்களில்
உந்தன் பெலன் என்னைத் தாங்கினதே
ஆத்துமாவைத் தேற்றினீரே
கிருபை கூர்ந்தவரே

3. வாழ்க்கையின் பாதையிலே
எனக்குதவின மா தயவே
கெஞ்சுகிறேன் கிருபையினை
உமக்காய் வாழ்ந்திடவே

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

கலங்கின நேரங்களில்

http://1drv.ms/1SD15eK

கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே
கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கில் என்னோடு இருப்பவரே
உறவுகள் மறந்தாலும் நீர் என்னை மறப்பதில்லை
காலங்கள் மாறினாலும் நீர் மட்டும் மாறவில்லை

நீங்க தாம்பா என் நம்பிக்கை
உம்மையன்றி வேறு துணையில்லை

1. தேவைகள் ஆயிரம் இன்னும் இருப்பினும்
சோர்ந்துபோவதில்லை என்னோடு நீர் உண்டு
தேவையைக் காட்டிலும் பெரியவர் நீரல்லோ
நினைப்பதைப் பார்க்கிலும் செய்பவர் நீரல்லோ

2. மனிதனின் தூஷணையில் மனமடிவடைவதில்லை
நீர் எந்தன் பக்கமுண்டு தோல்விகள் எனக்கில்லை
நாவுகள் எனக்கெதிராய் சாட்சிகள் சொன்னாலும்
வாதாட நீர் உண்டு ஒருபோதும் கலக்கமில்லை

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

உன்னத தேவனுக்கு

http://1drv.ms/1Swcv3C

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை
மகத்துவ ராஜனுக்கு ஆராதனை
சர்வ வல்ல தேவனுக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

அல்லேலூயா பாடித் துதிப்போம்
எங்கள் இயேசுராஜனை வாழ்த்தி போற்றுவோம்

பிதாவாம் தேவனுக்கு ஆராதனை
குமாரனாம் இயேசுவுக்கு ஆராதனை
ஆவியாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

1. அதிசயம் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
அற்புதங்கள் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
கரம்பற்றி நடத்தினார் ஆராதிப்போம்
கன்மலைமேல் உயர்த்தினார் ஆராதிப்போம்

2. பாவங்களை மன்னித்தாரே ஆராதிப்போம்
பரிசுத்தம் தந்திட்டாரே ஆராதிப்போம்
அக்கினியால் புடமிட்டாரே ஆராதிப்போம்
பொன்னாக மின்னச் செய்தாரே ஆராதிப்போம்

3. வாக்குத்தத்தம் தந்தவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குமாறா நல்லவரை ஆராதிப்போம்
விண்ணப்பத்தைக் கேட்டவரை ஆராதிப்போம்
விடுதலை தந்தவரை ஆராதிப்போம்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

கர்த்தரை நம்பு

http://1drv.ms/1SEHxEO

கர்த்தரை நம்பு உன் வாழ்வு மாறும்
கர்த்தரை நம்பு உன் வாழ்வு செழிக்கும்
கவலை எல்லாம் கர்த்தரின் மேலே
வைத்திடு நீ கலங்காதே

எல்லா ஜாதிகளிலும் உன்னை உயர்த்துவார்
நீ கீழாகாமல் என்றும் மேலாவாய்

1. கர்ப்பத்தின் கனியும் நிலத்தின் கனியும்
ஆசீர்வாதம் அடைந்திடுமே
கூடையும் மா பிசையும் தொட்டியும்
ஆசீர்வாதம் அடைந்திடுமே

2. போகும்போதும் வருகின்றபோதும்
ஆசீர்வாதம் உன்னைத் தொடரும்
சத்துருவை என்றும் துரத்தும் தேவன்
உனக்கு முன்னே சென்றிடுவார்

3. கையிடும் எல்லா வேலைகள் அனைத்திலும்
கர்த்தரின் ஆசி உனக்கு உண்டு
பூமியில் வாழும் ஜாதிகள் எல்லாம்
உனக்குள் ஆசி பெற்றிடுவார்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

கேரூபீன் சேராபீன்கள்

http://1drv.ms/1VuFCSv

கேரூபீன் சேராபீன்கள் ஓய்வின்றி உம்மை போற்றுதே
பூலோக திருச்சபையெல்லாம் ஓய்வின்றி உம்மை போற்றிட

நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்
எங்கள் பரலோக ராஜாவே
இந்த வானம் பூமியுள்ளோர் யாவும்
உந்தன் நாமத்தை உயர்த்தட்டுமே

1. பூமியனைத்திலும் உந்தன் மகிமை
நிறைந்து வழிகின்றதே
ஆலயத்திலும் உந்தன் மகிமை
அலையலையாய் அசைகின்றதே
துதிகன மகிமைக்குப் பாத்திரர்
எல்லாப் புகழும் உமக்குத்தானே

2. வானம் உமது சிங்காசனம்
பூமி உந்தன் பாதஸ்தலம்
நாங்கள் உந்தன் தேவ ஆலயம்
நீர் தங்கும் தூயஸ்தலம்
சகலமும் படைத்த என் தேவா
நீர் நித்திய சிருஷ்டிகரே

3. பரலோகத்தில் உம்மையல்லால்
யாருண்டு தேவனே
பூலோகத்தில் உம்மைத்தவிர
வேறொரு விருப்பம் இல்லை
என்றும் உம்மோடு வாழ எம்மை
உமக்காய் தெரிந்தெடுத்தீர்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

நீர் தந்த இந்த வாழ்வை

http://1drv.ms/1QhL75G

நீர் தந்த இந்த வாழ்வை
உமக்கென்றும் அர்ப்பணிப்பேன்
இயேசு தேவா கிறிஸ்து நாதா
உம்மை என்றும் மறவேனே – 2

1. இரு கைகள் உம்மை வணங்கி
என்றும் தொழுகை செய்திடுமே
இரு கால்கள் சுவிசேஷம்
எங்கும் பரப்ப செய்திடுமே – 2

2. எந்தன் ஆஸ்தி எந்தன் செல்வம்
யாவும் உமக்கே தந்திடுவேன்
எந்தன் உள்ளம் எனதாவி
யாவும் உமக்கே ஈந்திடுவேன்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

வல்லமை தாருமே

http://1drv.ms/1QcRKGq

வல்லமை தாருமே
பெலவீனன் நானல்லோ
பெலவீன நேரத்தில்
உம் பெலனைத் தாருமே – 2

1. வாழ்க்கையின் பாரங்கள்
என்னை நெருக்குதே – 2
உலகத்தின் ஈர்ப்புகள்
என்னை இழுக்குதே – 2

2. ஆவியின் வல்லமை
என்மேல் ஊற்றுமே – 2
முழுமையாய் என்னையும்
மறுரூபம் ஆக்குமே – 2

3. பரிசுத்த வாழ்க்கையை
வாழ நினைக்கிறேன் – 2
பாவத்தின் பிடியிலே
சிக்கித் தவிக்கிறேன் – 2

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்