Tà trược trùm thế giới
Tà trược bao trùm thế giới

Màn vô minh dày chặn lối

Nhiễu tà độc khí sục sôi

Du tâm con người u tối… 181 more words