Giới thiệu về phương pháp TPR trong giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

Thuật ngữ “Trực quan hành động” (TQHĐ) là cụm từ được dịch ra tiếng Việt từ tên gọi Total Physical Response (TPR), một phương pháp dạy học thông qua hành động. 695 more words