Tags » TMCP

Arabul Model -- How Arabul Wins Uncontested

বন্দুকের নলেই আরাবুলের ‘জয়’

 নিজস্ব প্রতিনিধি

 কলকাতা, ১২ই জুন – কলকাতার অদূরে ভাঙড়েই মমতা ব্যানার্জির আসল ‘জমি নীতির’ মডেলের সন্ধান মিলেছিল। এবার রাজ্য পুলিস রেখেই কীভাবে পঞ্চায়েতে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়া ঠেকাতে হয়, কীভাবে বিরোধী প্রার্থীদের জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে হয়, সেই মডেলও ‘উপহার’ দিয়েছে ভাঙড়। ‘দাতা’ আরাবুল ইসলাম। …

Mamata

Panchayat Election - An Acid Test for Mamata

রাজ্য সরকারকে সতর্ক করার সুযোগ কাজে লাগান

গৌতম দেব

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে মজাদার যুদ্ধ চলছে। নির্বাচন কমিশনকে শ্রীমতী মমতা তার সরকারের হালকা মাপের একটি দপ্তরে পরিণত করেছেন। আর নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের খানিকটা বর্তেছে কোর্টের উপর, বাকিটা মহাশূন্য। এয়ার গ্যাপে পড়লে প্লেনের যে দশা হয় তাই হচ্ছে মাঝে মধ্যে।

Mamata

Lawlessness Continues from Sundarbans to Farakka

 পঞ্চায়েতের নমিনেশন ঘিরে চলছে মারধর, অপহরণ, সন্ত্রাস

ð¿{Ëí üÅjõþõò ÎïËß ë×MËõþ ôõþ±!±, ó¿}÷õË/õþ 9¿é Îæù±õþ ¿õ¿öi§ Õ=Ëù ó=±Ëûþî ¿òõDZäËò ÷Ëò±òûþò Îóú ßõþ±õþ ‘Õóõþ±Ëñ’ Îß±ï±Ý ›¶±ïÇÏ, Îß±ï±Ý õ± üÑ¿ú¡©† ðËùõþ Îòî± Ý ß÷ÇÏ ýûþ Õóý+î ýËûþËåò, ò±-ýûþ ÷±õþ ÎàËûþËåò¼ Îõþý±ý× Î÷Ëù¿ò ÷¿ýù± ›¶±ïÇÏËðõþݼ Îß±ï±Ý ÷Ëò±òûþò ›¶îɱý±ËõþÝ õ±ñÉ ýËûþËåò ›¶±ïÇÏõþ±¼ üõÇS Õ¿öËû±Ëáõþ îÏõþ îÔí÷ÓËùõþ ¿ðËß¼ üÅjõþõò •ð¿{í Ý ë×Mõþ 24 óõþáò±—। õ±ü™LÏõþ 3¿é ¢¶±÷ ó=±Ëûþî ÎïËß ›¶±ïÇÏ ›¶îɱý±õþ ßËõþ ¿òù Õ±õþ Ûü ¿ó¼ Ûßð± Õ±õþ Ûü ¿ó-õþ â±Ò¿é õËù ó¿õþ¿äî õ±ü™LÏËî Ûý× ›¶ï÷ ðù ó=±Ëûþî ¿òõDZäËò ›¶±ïÇÏ ¿ðËûþÝ ›¶îɱý±õþ ßËõþ ¿òËäå¼ äõþ±¿õðɱ ¢¶±÷ ó=±ËûþËîõþ Õ±õþ Ûü ¿ó-õþ 14 æò ›¶±ïÇÏý× ÷Ëò±òûþò ›¶îɱý±õþ ßõþþËåò¼ Ûà±Ëò ¿ü ¿ó ÛË÷õþ 3 ›¶±ïÇÏÝ ÷Ëò±òûþò ›¶îɱý±õþ ßËõþËåò õËù àõõþ¼ … 69 more words

Mamata

The Return of the Wheel in West Bengal

When incidents of political violence and sheer intolerance of contrasting political ideologies becomes an everyday affair in a state reputed for its distinct political culture and intellectual edge, it is indeed a worrying aspect for the democratic setup we live in. 1,086 more words

Politics

Terror in College Election by TMCP at Betai College, Nadia

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) Betai college unit was ready to fight against TMCP at Betai College, Nadia District this time. But CM has revoke the student union election on 18th February 2013 for next 6 months to avoiding violence in campus by it’s own student’s organization. 26 more words

Current Situation

The Dead SI

Kolkata, the city of joy, the city with a soul, is where I have lived all my life and like most Bengalis I believe it is the g… 245 more words

Random Thoughts